Uttalande

28 november 2022

Brev till biståndsminister Johan Forssell inför möte med EU:s biståndsministrar

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Sverige bör driva på för stärkt lokalt ägarskap kring stödet till både Ukraina och Afghanistan, och höja sin röst för sociala trygghetssystem i Afrika. Det skriver CONCORD Sverige till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell inför hans möte med EU:s biståndsministrar den 28 november 2022.

Brevet skickades till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, inför mötet med EU:s biståndsministrar i november 2022

Av CONCORD Sveriges 81 medlemsorganisationer har många närvaro och långsiktig samverkan med partnerorganisationer i Ukraina, Afghanistan och flera afrikanska länder. Deras kunskap och erfarenhet kan bidra till Sveriges arbete inom EU generellt, och specifikt nu i samband med FAC Utveckling och under Sveriges ordförandeskap.

Med anledning av ministermötet förmedlar vi härmed några av våra medlemmars rekommendationer för regeringen att ta med sig in i diskussionerna. Rekommendationerna utgår  från dagordningspunkterna på mötet och är en uppföljning av vårt dialogmöte inför FAC med utrikesråd Helen Eduards den 22 november, som innebär en viktig konsultation mellan regeringen och civilsamhällsorganisationer som är delaktiga i utformandet och utförandet av svensk biståndsverksamhet och annat utvecklingsarbete.

Team Europa i krishantering

Ukraina:

Sveriges tydliga stöd för EU:s planerade arbete för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina är fortsatt viktigt. Detsamma gäller arbetet för ett strukturerat och förutsägbart makrofinansiellt stöd. I detta sammanhang vill vi poängtera att det behöver vara transparent hur detta stöd fördelas och administreras för att understryka betydelsen av antikorruption i all gemensam programmering av stödet. Detta innebär partssamverkan och social dialog och att civilsamhället ges utrymme och effektivt inflytande i genomförandet av stödet. Transparens är en förutsättning för att kunna behålla tillit mellan samhället och staten.

Vi anser att Sverige och EU:s humanitära stöd till Ukraina bör effektiviseras genom att inkludera ett bredare spektrum av lokala aktörer som har kapacitet att nå djupt in i landet till de mest utsatta grupperna. Det har varit omöjligt för flera av CONCORD Sveriges medlemsorganisationers lokala partners att få tillgång till det humanitära stödet i år. Listan på relevanta aktörer behöver därför ses över för att säkerställa att lokala aktörer är konsulterade och för att stödja de lokala krafter som förser människor med mat, medicin, skydd mm.

Sveriges röst i EU för att säkerställa ett genderperspektiv för det humanitära stödet till Ukraina är avgörande. Kvinnoorganisationer och aktivister står i frontlinjen och ger humanitärt stöd till behövande. De flesta som tvingats fly är kvinnor, varav många har små barn, och mottagarländer behöver prioritera tillräckligt stöd till dessa kvinnor.

Vi har fått rapporter om hur våldtäkter används systematiskt. Det är oerhört viktigt att Ukraina får hjälp att dokumentera och utreda fall så att ansvariga hålls till svars. Erfarenheter från andra konfliktområden visar att detta är centralt inte bara utifrån ett rättviseperspektiv utan också för återuppbyggnaden av landet, och för att statuera att våld mot kvinnor är ett brott. Det behövs också akut stöd till överlevare av sexuellt våld och det finns också ett glapp vad gäller psykosocialt stöd, sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive tillgång till säkra aborter.

Genderperspektivet är också viktigt i återuppbyggnadsarbetet. Krig och konflikter blir ofta utdragna och det är därför strategiskt och långsiktigt att utöver humanitärt stöd redan nu börja med återuppbyggnadsprocessen som måste vara inkluderande från början. Kvinnor har alltför ofta blivit exkluderande vilket riskerar att bygga in problem och diskriminering från början – här går det att lära från misstag som våra medlemsorganisationer dokumenterat från andra konflikter. En stark kvinnorörelse är viktig för att stärka jämställdheten i ett land och Sverige bör använda EU-ordförandeskapet till att lyfta kvinnors roll i återuppbyggnaden och i Ukrainas tillträdesprocess som EU-medlem. Det handlar om allt från infrastruktur, antikorruption, polisväsendet, skolan mm.

Vi följer gärna upp med dig om hur samordningsarbetet kring återuppbyggnaden av Ukraina blir mer systematiskt och att relevanta intressenter involveras vid varje steg. Framöver bidrar våra medlemsorganisationer gärna till utformandet av Sveriges inriktning vad gäller återuppbyggnad utifrån deras mångåriga partnerskap med ukrainska partners.

Afghanistan:

Det är nödvändigt att EU enas om ett gemensamt förhållningssätt och tar steg mot en mer långsiktig lösning för stödet till Afghanistan, utan att legitimera talibanerna, inte minst för att den pågående ekonomiska krisen förvärrar den humanitära situationen och försvårar arbete för utvecklingsaktörer i landet.

Sverige bör stödja ett bredare perspektiv på grundläggande samhällsservice i komplexa kontexter som Afghanistan. Det är välkommet att stöd för försörjning (livelihoods) och ökad makroekonomisk stabilitet inkluderas i EU:s ”special measure in favour of Afghanistan”.

Vår medlemsorganisation Svenska Afghanistankommittén kan fortsätta bedriva sin verksamhet i Afghanistan, inklusive utbildning för flickor på högstadie- och gymnasienivå, tack vare långsiktighet och stort lokalt ägarskap. Det är grundläggande principer som Sverige bör sträva efter att värna om, så att framsteg som uppnåtts i Afghanistan inte ska gå förlorade.

Relationen mellan EU och Afrikanska Unionen (AU)

En övergripande kommentar från oss är att kriget i Ukraina har fått fasansfulla konsekvenser för befolkningen i landet. Det har också samtidigt bidragit till att redan utsatta människor i andra länder upplever en fördjupad kris, bland annat kopplat till livsmedelsförsörjningen. Relationerna EU-Afrika och Ukraina är två separata dagordningspunkter på FAC, men vi vill uppmuntra Sverige att koppla ihop dessa på mötet, och förmå EU att tydligt visa att engagemanget och stödet i dessa två områden inte sker på bekostnad av varandra.

Vi hoppas också att Sverige verkar för ett fokus på de socio-ekonomiska rättigheterna och ökade satsningar på sociala trygghetssystem. Det bör ske parallellt med insatser för att formalisera den informella ekonomin vilket är mycket relevant i just Afrika, eftersom det inte bara leder till att människor hamnar utanför systemet och inte omfattas av dess skyddsnät utan också att det statliga reformutrymmet för nödvändiga samhällssatsningar – såsom trygghetssystem – krymper.

Socialt skydd har en viktig roll att spela för att stödja arbetstagare från sektorer på tillbakagång och skapa en bro till nya, gröna, arbeten. Övergången måste ske med möjlighet till inflytande för arbetstagarna om hur omställningen går till, på sina arbetsplatser och inom sina sektorer. Fackföreningar behöver därför vara en del av att forma sociala skyddssystem för att stödja en rättvis övergång för arbetstagare.

Rådsslutsatser om katastrofriskreducering

Flera av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har bidragit med inspel i förhandlingarna om rådslutsatser för katastrofriskreducering. Vi bifogar Röda Korsets bidrag, som vi hoppas kan bidra till Sveriges samtal med övriga medlemsländer i samband med FAC, och i det fortsatta arbetet under Sveriges ordförandeskap. 

Vi hoppas att ovanstående inspel bidrar till Sveriges arbete i EU, och ser fram emot fortsatt dialog om utvecklingsfrågorna på EU-nivå. Vi följer gärna upp i en form som passar dig och dina kollegor efter mötet.

Vänliga hälsningar

Petra Tötterman Andorff

Ordförande CONCORD Sverige

Bidraget från Röda Korset