Nyheter

7 juli 2021

FYRA KORTA FRÅGOR TILL MIA MUNKHAMMAR

#agenda 2030 och samstämmighet

Mia Munkhammar är kommunikationsansvarig på MyRight och med i Sveriges e-delegation till årets HLPF. Vi ställde några frågor till henne inför mötet som pågår 6-15 juli.

Varför är HLPF viktigt? 

Alla – myndigheter, företag, civilsamhälle och individer – har ansvar och delaktighet i genomförandet av Agenda 2030. HLPF är ett viktigt forum för att följa upp hur det går med genomförandet av de Globala målen och ett tillfälle till översyn: Inom vilka områden händer det för lite och går det för långsamt?  

HLPF är också ett fantastiskt forum för att ta del av fakta och kunskap liksom påverka och knyta kontakter med aktörer från hela världen. Att det även i år är digitalt öppnar också upp forumet så många kan ta del av aktiviteterna.  

Vad kommer du särskilt att bevaka under HLPF? 

Jag kommer ha ett särskilt fokus på funktionshinderfrågor och inkludering kopplat till principen om Leave No One Behind. Jag håller också kontakt med Stakeholder Group of Persons with Disabilities och följer gruppens aktiviteter.  

Vad är civilsamhällets roll under HLPF? 

Civilsamhället är en viktig aktör av många skäl. Bland annat för att vi många gånger kompletterar den bild myndigheter ger och bidrar med våra många olika perspektiv, men också för att vi kan lyfta frågor som riskerar att falla i skymundan och inte minst visa vilka som är skyldighetsbärare och bär ansvar för att förändra situationen.  

Civilsamhällets uppgift är att synliggöra behov och brister och visa de som bär ansvar vad som måste göras. För just personer med funktionsnedsättning har och är civilsamhället avgörande för att nå förändring. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras ofta systematiskt och utesluts från många sammanhang. I funktionshinderorganisationer kan vi organisera oss och dela erfarenheter och kunskap och tillsammans driva på för förändring. Ensam är det svårt, men tillsammans blir vi ju starka.  

Har du någon särskild förväntan på årets HLPF? Någon farhåga? 

Jag hoppas att funktionshinderperspektivet kommer märkas och lyftas i många och olika sammanhang och att fler ska få upp ögonen för det. Men jag är också orolig för att det ska bli ”mycket snack och lite verkstad”, att personer med funktionsnedsättning ska fortsätta glömmas bort och bortprioriteras när HLPF:s digitala rum släckts ned.  

Jag vill se mer handling nu. Det är en stor grupp vi pratar om: 1 miljard människor i världen lever med funktionsnedsättning. En av fem bland världens allra fattigaste har en funktionsnedsättning. De flesta har inte en chans att ta sig ur fattigdom på grund av diskriminering och otillgänglighet.  

Omvärlden måste börja inkludera personer med funktionsnedsättning i arbetet och ta dem på allvar. Världen har inte råd att fortsätta missa all denna kompetens och dessa erfarenheter. Om vi ska ha en chans att ens komma i närheten av att uppnå de Globala målen måste barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inkluderas i arbetet och ett funktionshinderperspektiv genomsyra samtliga insatser och finnas med på alla nivåer- från policyer och strategier till aktiviteter på lokal nivå. 

Följ Mias rapportering från HLPF på Twitter: @MyRight_se