Nyheter

7 juli 2021

FYRA KORTA FRÅGOR TILL KARIN STRÖMSTEDT JOHANSSON

#agenda 2030 och samstämmighet

Karin Strömstedt Johansson är programansvarig för Agenda 2030 och global utveckling på UNICEF Sverige. Hon är en av civilsamhällets representanter i Sveriges delegation till HLPF som pågår 6-15 juli. Vi ställde några frågor till henne inför mötet.

Varför är HLPF viktigt? 

Vi måste arbeta brett tillsammans för en hållbar värld. Det har pandemin visat oss om inte annat. HLPF är ett viktigt forum för länder att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar i arbetet med att nå de globala målen och ett viktigt forum för civilsamhälle att göra sina röster hörda. Inte minst barn och unga som sällan får chansen att komma till tals i frågor av vikt för dem.  

Vad kommer du särskilt att bevaka under HLPF? 

Jag kommer att bevaka barn och ungas deltagande samt diskussioner om att satsa på att bygga tillbaka bättre och mer hållbara hälsosystem för nuvarande och kommande generationer. Jag kommer att bevaka Leave No One Behind, som kapitlet vi varit med och skrivit i Spotlight-rapporten med CONCORD.  

UNICEF Sverige har tillsammans med War Child, SOS-Barnbyar och Barnfonden tagit fram en rapport om vikten av att sätta barns rättigheter i centrum utifrån de mål som står i fokus vid årets HLPF. Jag kommer därför att bevaka hur denna rapport fångas upp och hur barnrättsorganisationernas frågor syns under forumet.  I år när Sverige rapporterar så är de mer i blickfånget internationellt. Det blir därför viktigt att följa Sveriges agerande och också ett tydligt avstamp inför kommande påverkansinsatser.  

Vad är civilsamhällets roll under HLPF? 

Civilsamhället har en oerhört avgörande roll i ett demokratiskt samhälle genom att vara den där påtryckande och ifrågasättande rösten. Det som är självklart idag kan lika gärna inte vara det imorgon. Vi som svenskt civilsamhälle behövs för att stärka och stötta andra civilsamhällsaktörer globalt. Det är viktigt för att de ska kunna ta den plats de har rätt till. I de fall de inte kommer till tals kan vi försöka föra fram marginaliserade och fattiga människors perspektiv, inte minst barnens.  Själva essensen av hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Har du någon särskild förväntan på årets HLPF? Någon farhåga? 

Jag ser med tillförsikt på mötet även om det kommer i skymundan i Sverige utifrån regeringskrisen som vi befinner oss mitt i. Jag hoppas att det blir mindre prat och mer verkstad. Man måste arbeta hårt för att se till att coronapandemin inte blir en bestående kris för barn. Samhällen och länder måste samarbeta över gränserna för att bygga upp en bättre värld för alla. Våra system och regelverk måste skydda barn och deras familjer alltid, inte bara under en kris. Finansiering och engagemang måste till. Det räcker inte med biståndet, och nu ser vi tyvärr de som ifrågasätter biståndsnivåerna. Det är inte rätt läge nu när vi befinner oss i en global kris. Genom att mötet sammanför flera olika aktörer från olika sektorer så finns det ändå hopp framåt att bygga tillbaka bättre och ta oss ur pandemin med utgångspunkt i de globala målen. 

Följ UNICEFs och Karins rapportering från mötet på Twitter: @KarinStrmstedt1 och @unicefsverige