Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk utrikespolitik för kvinnors ekonomiska egenmakt

#feministisk utrikespolitik

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om kvinnors ekonomiska egenmakt i deklarationen.

SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM

Flickor och kvinnor i alla åldrar har sämre tillgång till sociala trygghetssystem än män eftersom de är överrepresenterade i den informella ekonomin och har sämre möjligheter att förvärvsarbeta på grund av obetalt omsorgsarbete av barn och äldre. Brist på offentligt finansierad barn- och äldreomsorg är därför ett av de största hindren för att flickor och kvinnor ska kunna utbilda sig och komma ut i arbetslivet. Hbtqi-personer möter diskriminering på arbetsplatsen och svårigheter i att både få och behålla anställningar. Sveriges kommande regering måste stötta utvecklingen av sociala trygghetssystem och utmana normer och värderingar kring kvinnors och mäns ansvar för hem och familj.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

 • Utveckla stödet till offentligt finansierade sociala trygghetssystem, som omfattar exempelvis föräldraledighet, barnomsorg, äldreomsorg, allmänna pensioner och grundläggande sjukförsäkring till rimlig kostnad och god kvalitet.
 • Se till att stödet till sociala trygghetssystem utgår från och följs upp ur ett barnrättsoch jämställdhetsperspektiv. Anlägga ett starkare livscykelperspektiv på stöden till sociala trygghetssystem vilka för närvarande i hög grad är kopplade till människor i arbetsför situation.
 • Bidra till framtagandet av globala mål, genomförandestrategier och indikatorer samt verka för att finansiella resurser avsätts för att utmana normer och värderingar kring kvinnors och mäns ansvar för hem och familj och uppnå en jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Organisationer som bidragit till texten om social trygghetssystem: PRO Global och Svenska kyrkans internationella arbete.

KVINNORS RÄTT PÅ ARBETSMARKNADEN

Skillnaden mellan kvinnors och mäns arbets- och lönevillkor är stora och under de senaste 10 åren har kvinnors deltagande på den formella arbetsmarknaden sjunkit globalt. Kvinnor har oftare sämre anställningstrygghet, rättigheter och sociala förmåner. Bristen på toaletter och rent vatten på arbetsplatser innebär också att många kvinnor inte kan arbeta när de har mens. Sveriges kommande regering måste verka för att fler länder efterlever ILO-konventionerna, att fler kvinnor får tillgång till formella arbeten och möjlighet att hantera menshygien på arbetsplatser.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

 • Verka för en konsekvent uppföljning av efterlevnaden av ILO:s kärnkonventioner mot diskriminering, samt ratificering och efterlevnad av ILO:s konvention 189 om rättigheter för hushållsanställda.
 • Verka för antagandet av ett bindande instrument genom en ny ILO-konvention, som förhandlas under ILC 2018, för att stoppa våld och trakasserier av kvinnor i arbetslivet.
 • Prioritera och främja kvinnors deltagande och inflytande i den sociala dialogen på alla nivåer, till exempel genom aktiviteter inom Global Deal.
 • Främja omvandlingen av informella arbeten till formella arbeten, för att förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden.
 • Lyfta upp frågan om alla kvinnors rätt till vatten och sanitet i skolan och på arbetsplatser som en fråga om jämställdhet och ickediskriminering inom relevanta strategier för jämställdhet inom arbetsmarknaden. Detta måste ske parallellt med arbetet för att bryta tabun kring mens och för att förbättra flickor och kvinnors möjligheter till en bra menshygien genom faciliteter i hem, skolor och på arbetsplatser.
 • Verka för en produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika ekonomiska respektive arbetsrelaterade rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, religion och annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning och/eller etnicitet, samt motverka sexuellt våld och trakasserier i och omkring arbetsplatser.

Organisationer som bidragit till texten om kvinnors rätt på arbetsmarknaden: Union to Union och WaterAid.

FÖRETAGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Stater har skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av tredje part, som till exempel företag. En så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD) är en lämplig process för att förebygga, lindra och redogöra för hur ett företag adresserar potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Granskningar visar dock att svenska företag brister i detta avseende. Sveriges kommande regering måste säkerställa att svenska företag inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Staten som bolagsägare och investerare måste också agera föredömligt.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

 • Stödja processen i FN för ett bindande avtal om företag och mänskliga rättigheter.
 • Utreda en obligatorisk Human Rights Due Diligence-lagstiftning för företag och införa ett krav på obligatorisk Human Rights Due Diligence i ägardirektiven för statliga bolag.
 • Förstärka förslaget till nytt regelverk för AP-fonderna så att lagtexten tydligt anger att AP-fonderna ska genomföra sitt uppdrag att verka för största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension utan att motverka Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden samt främja en hållbar utveckling.
 • Inkludera ett tydligt jämställdhetsperspektiv, bindande krav och konkreta åtgärder för att säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter.

Organisationer som bidragit till texten om företagande och mänskliga rättigheter: Afrikagrupperna, Diakonia och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Läs hela deklarationen