Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk klimatpolitik

#feministisk utrikespolitik

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om klimatpolitik i deklarationen.

Klimat och jämställdhet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och såväl orsaker som konsekvenser påverkas av ojämställda maktförhållanden mellan kvinnor och män. Utan stöd från de länder som bär störst ansvar för klimatförändringarna riskerar 100 miljoner människor att halka tillbaka i extrem fattigdom till år 2030. Sveriges kommande regering måste arbeta för att förändra de strukturer och normer som marginaliserar kvinnor och legitimerar till exempel fortsatt utvinning av fossila bränslen, och dessutom säkerställa att klimatfinansieringen fokuserar på åtgärder för anpassning, utsläppsminskningar och omställningen till ett jämställt och hållbart jordbruk med agroekologiska metoder.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

  • Ge fortsatt stöd till Anpassningsfonden samt därutöver verka för att klimatfinansieringen som mobiliseras genom Parisavtalet fördelas jämnt mellan åtgärder för anpassning respektive utsläppsminskningar. Detta för att främja omställningen till ett jämställt och hållbart skogs- och jordbruk med till exempel agroekologiska metoder där hållbart nyttjande av naturresurser står i fokus.
  • Använda Sveriges roll i den Gröna Fondens styrelse för att följa upp hur de nyligen antagna riktlinjerna för jämställdhet påverkar fondens fördelning av resurser och resultat med avseende på jämställdhet.
  • Säkerställa att kvinnors organisationer och andra organisationer som verkar för jämställdhet får observatörsrätt till alla klimatfonder och andra relevanta aktörer inom den globala klimatpolitiken.
  • Adressera de globala orättvisornas samspel med patriarkala strukturer och destruktiva normer om maskulinitet som viktiga grundorsaker till klimatproblemen.

Organisationer som bidragit till texten om klimat och jämställdhet: Afrikagrupperna, Diakonia, MÄN, Svalorna Indien Bangladesh och We Effect.

Global vattenförsörjning

År 2025 förväntas två tredjedelar av världens befolkning leva i vattenbrist. Vattenbristen hindrar redan idag flickor och kvinnor från förbättrade möjligheter till hälsa, utbildning och jämställdhet, vilket alla är hörnstenar i Agenda 2030. Sveriges kommande regering måste inkludera rent vatten, sanitet och hygien (WASH) i strategier för klimatanpassning och verka för att en större del av den globala klimatfinansieringen går till låginkomstländer och investeringar i motståndskraftiga vatten- och sanitetslösningar som tål klimatförändringar.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

  • Inkludera rent vatten, sanitet och hygien (WASH) i strategier för klimatanpassning och säkerhet.
  • Verka för att en större del av den globala klimatfinansieringen går till investeringar i låginkomstländer för motståndskraftiga vatten- och sanitetslösningar som tål klimatförändringar.
  • Fortsätta vara en stabil givare till fonderna för anpassning och klimatfinansiering till låginkomstländer.

Organisationen som bidragit till texten om global vattenförsörjning: WaterAid.

Läs hela deklarationen