Uttalande

19 juni 2019

Brev till statsministern inför Europeiska rådet

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

När EU:s långsiktiga strategi och långtidsbudget diskuteras under Europeiska rådet den 20-21 juni vill vi se att Sverige står fast vid en samstämmig politik för hållbar utveckling. I ett brev till statsminister Stefan Löfven skriver vi att Sverige måste verka för att hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning prioriteras framför medlemsstaternas internpolitiska intressen.

Sverige – stå upp för biståndet!

I en tid med stora globala utmaningar såsom klimatkrisen, ökat hot mot demokratin och kränkningar mot mänskliga rättigheter behöver vi ett EU som kan vara en fortsatt tongivande global aktör för solidaritet, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Nästa strategi och budgetperiod blir helt avgörande för om EU ska kunna bidra till att de globala målen nås till 2030. Agenda 2030 och hållbar utveckling måste vara utgångspunkten i strategi och budget.

Sveriges prioritet att hålla nere den totala budgeten och därigenom Sveriges EU-bidrag får inte gå ut över EU:s arbete som global aktör. Vi vill se att Sverige i budgetförhandlingarna prioriterar arbetet utanför unionen och agerar för att denna budgetpost under inga omständigheter minskas oproportionerligt i förhållande till andra budgetposter om den föreslagna totala budgeten dras ned. Storbritanniens väntade utträde ur unionen ger Sverige möjligheten att ta på sig ledartröjan och säkerställa att EU förblir en starkt global aktör vars utvecklingssamarbetet står fortsatt stadigt i mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och internationella åtaganden.

Sverige behövs som motkraft till den intressedrivna agendan

Vi ser med stor oro på förhandlingarna om den långsiktiga strategin och hur budgetförhandlingarna, särskilt om EU:s framtida bistånd, har dominerats av medlemsländernas migrations- och säkerhetspolitiska intressen. Under de senaste åren har biståndet i allt större utsträckning använts som ett verktyg för att stoppa människor på flykt från att ta sig till Europa. I budgetförhandlingarna ser vi att denna mycket oroande trend fortsätter. När migrationsrelaterades insatser utförs inom ramen för utvecklingssamarbetet är det oerhört viktigt att det görs med tydligt fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Vi är därför mycket glada över att vår EU-minister på det senaste rådsmötet för allmänna frågor (GAC) påminde om att EU:s framtida bistånd måste utgå från fattigdomsperspektivet och principerna för effektivt utvecklingssamarbete.

Vi är samtidigt oroade över att regeringen går ifrån denna ståndpunkt när migration i EU:s bistånd diskuteras och där vi ser att Sveriges egna migrationspolitiska intressen påverkar regeringens ståndpunkter. Exempelvis ifrågasätts inte EU-kommissionens förslag att använda mer av biståndet till migrationshantering såsom till gräns- och kustbevakning, trots att det har orsakat kränkningar av mänskliga rättigheter i flera fall. Det går dessutom emot principerna om ett effektivt bistånd som Sverige och övriga EU-länder har förbundit sig till. Detta anser vi står i konflikt med Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) som säger att de politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Relaterat:

Läs brevet till EU:s ledare som undertecknats av 150 organisationer över hela Europa