Nyheter

1 november 2021

CONCORD-medlemmars förväntningar på COP26: helhetstänk, höga ambitioner och ansvarstagande ledare

#miljö- och klimaträttvisa

Skärpta planer för utsläppsminskning och ökad klimatfinansiering är viktiga knäckfrågor på COP26. Mycket står på spel – möjligheten att klara 1,5-gradersmålet, ledares legitimitet och klimaträttvisa för de som drabbas hårdast. Det handlar också om deltagande och vilkas röster som har inflytande över besluten. Detta och mycket annat kommer CONCORD Sveriges medlemmar att bevaka under de kommande två veckorna.

Under två veckor riktar nu världen strålkastarljuset mot FN:s klimatkonferens i Glasgow. Klimatkonventionens parter träffas för sitt 26:e årliga möte, COP26, i ett läge då klimatkrisens effekter blivit alltmer påtagliga. 

Många av medlemmarna i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa följer COP26 på plats eller digitalt.

Varför är COP26 viktig? 

”COP26 är ett avgörande möte för möjligheten att begränsa de värsta effekterna av klimatförändringarna. Världens ledare har möjlighet att visa att de tar vetenskapens varningar och allmänhetens oro på allvar, och leverera ett kraftfullt svar på den klimatkris som vi befinner oss i. Där ingår konkreta åtaganden kring klimatfinansiering till länder med lägre kapacitet.”

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen 

“För Framtidsjorden handlar COP26 om legitimitet. Våra folkvaldas legitimitet i att faktiskt göra det de är valda för och hitta en klimaträttvis, gemensam och solidarisk lösning på vår tids största ödesfråga. Även frågan om klimatfinansiering är viktig inte bara ur en resurssynpunkt utan för systemets legitimitet.” 

Tobias Petersson, Framtidsjorden 

”Klimattoppmötet är ett unikt tillfälle för världens ledare att gå från tomma ord till ett snabbt agerande för att begränsa temperaturökningen och de ödesdigra konsekvenser som följer.
En hållbar lösning kommer bara att nås ifall den inkluderar bredare perspektiv på omställningen där ett inkluderande av civilsamhället, urfolk och andra lokalsamhällen är avgörande.”

Nastaran Zargari, Jordens vänner

Vad kommer du särskilt att bevaka under konferensen?  

”Svenska Freds kommer särskilt att bevaka frågan om militär klimatpåverkan under COP26. Globalt sett har militär verksamhet som regel varit undantagen klimatkrav. För att klimatåtaganden under Parisavtalet ska vara trovärdiga och meningsfulla måste regeringar bland annat sätta upp tydliga mål för minskning av militärens utsläpp.” 

Gabriella Irsten, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen 

”För oss som barnorganisation är de så kallade ACE-förhandlingarna viktiga. ACE står för Action for Climate Empowerment och handlar bland annat om hur man stärker information, utbildning och deltagande i beslut kring klimatet. Vi hoppas att världens regeringar enas om att göra klimatutbildning obligatoriskt i läroplanen, så att unga ges verktyg att hantera klimatkrisen.”

Sara Törnros, Plan International Sverige 

”Act Svenska kyrkan kommer att bevaka beslutet om klimatfinansiering om 100 USD per år. Vi kommer lyfta behovet av mer direkt stöd till sårbara lokalsamhällen som drabbas av klimatförändringarna. En större andel av klimatfinansieringen behöver stärka jämställdhet och gå till världens låg-
inkomstländer. Vi vill också se att ungas deltagande, från jordens alla kontinenter, ökar.”

Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan 

”Vi på PMU kommer särskilt bevaka och lobba för att de mest utsattas intressen får största möjliga genomslag, exempelvis när det kommer till finansiering för ’förlust och skador’. De som drabbas mest och först av klimatförändringar är de som bidragit minst till dem.” 

Johannes Widlund, PMU

Vilka är dina förväntningar? 

”Förutom starka åtaganden om minskade utsläpp hoppas WaterAid att höginkomstländer tar sitt ansvar och levererar en markant ökad finansiering till jämställd klimatanpassning, där satsningar på ökad tillgång till rent vatten prioriteras för att stärka människors motståndskraft mot klimatförändringar.” 

Jenny Fors, WaterAid 

”Vi vill se lösningsfokus och helhetstänk. Åtgärder för ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, som samtidigt gynnar biologisk mångfald och stärker människor som lever i fattigdom. Stora satsningar på klimatarbete i skärningspunkten mellan jordbruk, fattigdomsbekämpning och jämställdhet behövs för att öka klimaträttvisan och säkra alla människors rätt till mat.”

Eva Åberg, Vi-skogen 

”Vi förväntar oss ambitiösa politiska ledare och företagsledare, som på allvar tar sig an att genomföra den omställning som nu måste ske. Som trosinspirerad organisation vill vi också se att religiösa ledare och samfund steppar upp sitt engagemang kring klimatförändringarna. De har både ett ansvar och en stor potential att bli en viktig moralisk röst i frågan”. 

Amira Malik Miller, Islamic Relief Sverige  

Följ våra medlemmars aktiviteter under COP26

Islamic Relief och Act Svenska kyrkan har det gemensamma eventet ”Faith in action to strengthen community-led and gender responsive adaptation for climate justice” som går att se digitalt den 5 november.  

Act Svenska kyrkan har även eventet ”Lessons from Nordic Efforts to Integrate Gender Equality in Climate Finance” i Nordiska paviljongen den 11 november tillsammans med andra nordiska Act Alliance-organisationer.    

WaterAid och andra organisationer, under ledning av SIWI, har för första gången i COP-sammanhang skapat the Water and Climate Pavilion. Här kommer breda dialoger hållas om bland annat lösningar för att minska klimatförändringarnas hot mot vattenförsörjning och vattensäkerhet.