Sustainable development - the stakes could not be higher (2017)

Sustainable development

The stakes could not be higher

2016

Denna rapport från CONCORD Europa analyserar EU:s genomförande av Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken genom att belysa exempel på hur EU agerar inom olika politikområden.

På många områden agerar EU stick i stäv med vad åtagandena i Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken säger. Exempel på detta är EU:s okritiska förhållningssätt till ekonomisk tillväxt vilket riskerar bidra till ökad ojämlikhet och klimatförändringar, samt EU:s restriktiva migrationspolitik och försök att få länder runt om unionen att agera gränsvakt åt EU i utbyte mot bistånd.

I rapporten betonas att det är hög tid att EU:s genomförande av Agenda 2030 tar fart och att det finns en tydlig koppling till samstämmighetsmålen. Rapporten pekar på vikten av att EU systematiskt utvärderar vilken påverkan politiska beslut har på fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, samt att utvärderingarna vägleder beslutsfattandet.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se

Relaterade nyheter