Utdrag

10 mars 2020

Kaptiel-1-inhemska-offentliga-resurser

Inhemska offentliga resurser

#glappet

Skatteintäkter är den enskilt största och mest stabila formen av finansiering för offentlig service och välfärd såsom utbildning, vård, omsorg och infrastruktur. Att öka inhemsk resurs­mobilisering är ett mål i Addis Abeba Action Agenda (AAAA).

Här kan du läsa inledningen och de avslutande rekommendationerna i första kapitlet av rapporten Glappet – Hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

Inom ramen för Addis Abeba Action Agenda har alla länder även åtagit sig att verka för rättvisa, trans­parenta och effektiva skattesystem samt stärka det internationella skattesamarbetet. Samtidigt är de inhemska resurs­erna idag otillräckliga.

För låginkomstländer kommer ökade skatteintäkter inte att räcka som enskild källa för att finansiera Globala målen för hållbar utveckling. Låga inkomster, utbredd fattigdom och en stor informell sektor gör att låginkomstländer har svårt att öka de inhemska offentliga resurserna i den takt som skulle behövas. Internationellt bistånd spelar därför fortsatt en viktig roll för att finansiera offentlig service och välfärd.

Rekommendationer till regeringen

Stoppa skatteflykten och skapa mer rättvisa internationella skatteregler

  • Verka inom EU för regler om offentlig land-för-land rapportering för multinationella företag. Det handlar om att företag ska redovisa sina vinster, skatter och annan finansiell data i varje land där de är verksamma. Ökad transparens är viktigt för att kunna säkerställa att företagen betalar den skatt de bör. Rapporteringen bör gälla för företagens verksamhet i alla länder så att även människor i utvecklingsländer kan ta del av informationen. Öppenheten är centralt för parlamentarikers, journalisters och människors möjlighet att granska företagen och utkräva ansvar.
  • Verka för globala skatteregler som säkerställer att företag beskattas där de gör sina vinster och som sätter en global miniminivå för skatt på multinationella företag, inom ramen för BEPS 2.0-processen. Den globala miniminivån bör vara tillräckligt hög för att motverka förflyttning av vinster för att undvika skatt och för att hindra länder från att konkurrera med varandra om företags etablering genom att erbjuda låga skattenivåer.
  • Verka för att utvecklingsländer ska ha samma möjlighet till inflytande och kunna delta på lika villkor i förhandlingar om nya globala skatteregler som sker inom G20/OECD-samarbetet.
  • Verka för att inrätta ett FN-organ för skattefrågor där utvecklingsländer kan delta på lika villkor i att utforma regelverk och lösningar för att öka inhemska offentliga resurser och motverka skatteflykt.
  • Gör konsekvensanalyser av Sveriges skattepolitik inklusive svenska skatteavtal med utvecklingsländer för att säkerställa att dessa inte begränsar utvecklingsländernas möjligheter till en effektiv beskattning av företag.

Öka bistånd till progressiva, effektiva skattesystem som främjar jämställdhet och ger mer resurser till välfärd

  • Öka Sveriges bistånd till uppbyggnaden av progressiva och effektiva skattesystem som främjar jämställdhet och bidrar till minskad ojämlikhet. Stöd bör också ges till åtgärder för att motverka skatteflykt. Biståndet bör utvärderas utifrån hur väl det bidragit till åtgärder för att uppnå dessa målsättningar.
  • Verka för att alla biståndsgivare i Addis Tax Initiative (ATI) lever upp till nuvarande mål och antar högre målsättningar för kvantitet och kvalitet i kapacitetsstödet på skatteområdet.
  • Kombinera kapacitetsstöd på skatteområdet med stöd som främjar offentlig, demokratisk dialog om och granskning av skatters möjlighet att bidra till välfärd, såsom generella sociala trygghetssystem.