Både politiska reformer och stora, rätt satsade finansiella resurser är nödvändiga för att nå Globala målen i Agenda 2030. Rapporten Glappet redogör för vilka roller till exempel skatter, privata investeringar och internationellt bistånd kan spela för att minska glappet till en hållbar utveckling. Här hittar du rapporten och kortare utdrag ur den.

Utdrag

10 mars 2020

Inhemska offentliga resurser

Skatteintäkter är den enskilt största och mest stabila formen av finansiering för offentlig service och välfärd såsom utbildning, vård, omsorg och infrastruktur. Att öka inhemsk resurs­mobilisering är ett mål i Addis Abeba Action Agenda (AAAA).
Läs mer

#glappet

Utdrag

10 mars 2020

Internationellt utvecklingssamarbete

Fattigdomsbekämpning kräver en mer jämlik och jämställd fördelning av resurser och inflytande. Dessutom krävs tillgång till vård och utbildning, försörjningsmöjligheter med anständiga villkor, mer demokratiska fri- och rättigheter och anpassning till miljöhot och klimatförändringar.
Läs mer

#glappet

Utdrag

10 mars 2020

Privat företagande och investeringar

Privata investeringar driver ekonomisk utveckling och är avgörande för arbetstillfällen, försörjning och omställning till ekologisk hållbarhet.
Läs mer

#glappet

Utdrag

10 mars 2020

Sammanfattning och slutsatser

Världen står illa rustad inför dagens klimathot, extrema ojämlikhet mellan människor och bakslag för demokratin. Omställningen till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle brådskar. För att uppnå Globala målen för hållbar utveckling krävs både mer resurser och mer politisk vilja att se till att resurserna fördelas och används på ett hållbart och rättvist sätt.
Läs mer

#glappet

Glappet (2020)

För att nå Globala målen i Agenda 2030 krävs finansiella resurser. Men en stor utmaning är hur befintliga resurser används idag. I glappet mellan vad som investeras i låginkomstländer och vad som försvinner ut i form av exempelvis skatteflykt finns de medel som kan finansiera Globala målen. Men för att komma åt dem behövs politiska reformer av de finansiella systemen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #glappet