Nyheter

13 juni 2024

Handel – sammanfattning och rekommendationer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om handel.

Internationell handel har en avgörande betydelse för länders ekonomiska utveckling genom att bland annat ge exportintäkter och tillgång till teknik och produkter. Med handeln följer såväl positiva möjligheter som risker för hållbar utveckling. De internationella spelreglerna för handeln har stor betydelse för hur handelsflödena ser ut. Dessa har i hög grad bidragit till att konservera gamla och ojämlika mönster där många länder, inte minst i Afrika, har låsts in i rollen som råvaruexportörer. Livsmedelsproduktion och möjligheterna för människor i låg- och medelinkomstländer att bedriva ett hållbart jordbruk påverkas i hög grad av internationella regler och exempelvis EU:s handelspolitik.

Flera av målen i Agenda 2030 är tydligt kopplade till handelspolitiken: Mål 1 om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt, Mål 2 om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk, Mål 8 om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, samt Mål 17 där det finns ett delmål om att främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem.

Kapitlet ger rekommendationer inom följande områden:

  • Handelspolitik
  • Exportfrämjande

Kapitlet är framtaget av:

Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Fairtrade Sverige och ForumCiv.