Arbetet mot en ny långtidsbudget

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny långtidsbudget. Det förslag som EU-kommissionen lagt fram saknar de tydliga åtaganden som krävs för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Nu är det upp till EU:s ministerråd och Europaparlamentet att inkludera dessa viktiga prioriteringar. Där är CONCORD Sverige med och påverkar förhandlingarna om EU:s budget för utvecklingssamarbetet.

Tidslinje över förhandlingsprocessen av EU:s långtidsbudget

Detta har hänt

I maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ny långtidsbudget som sträcker sig mellan 2021–2027. Under våren 2019 förhandlar Europaparlamentet och EU:s ministerråd fram sina versioner av budgetförslaget. I mars 2019 röstade Europaparlamentet genom sin version av den del av budgeten som rör EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete.

Förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater i ministerrådet går betydligt långsammare och väntas pågå under hela våren. Medlemsstaterna förhandlar om EU-kommissionens budgetförslag i olika arbetsgrupper under ministerrådet. Under mars 2019 diskuteras ett tredje utkast om budgetdelen rörande grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbeten i ansvarig arbetsgrupp.

Om de här förslagen går igenom har EU skapat en budget som systematiskt urholkar biståndet. Nu måste Sverige agera kraftfullt och snabbt för att bevara fokus på fattigdomsbekämpning.

Madeleine Winqvist, policysamordnare, CONCORD Sverige

Så tycker sverige

Sveriges ståndpunkt är att EU:s totala budget ska vara mindre än tidigare, delvis beroende på det finansiella glapp som Storbritanniens utträde ur unionen skapar.

Denna ståndpunkt skapar en stor risk för att Sverige också aktivt driver på för en minskad budget för EU:s utvecklingssamarbete. Detta kan strida mot Sveriges åtaganden om hållbar utveckling och riskera att försvaga EU:s möjligheter att arbeta för mänskliga rättigheter, demokrati och fattigdomsbekämpning.

I förhållande till budgetdelen om EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete tycker regeringen följande:

  • Budgeten måste utformas i enighet med relevanta globala åtaganden som Agenda 2030 och Parisavtalet.
  • Regeringen eftersträvar att 0,7 procent av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) ska gå till bistånd inom ramen för Agenda 2030.
  • Fattigdomsbekämpning bör ligga till grund för allt utvecklingssamarbete.
  • Internationella principer om bistånds- och utvecklingseffektivitet ska ligga till grund för EU:s utvecklingssamarbete.
  • Regeringen vill se ett särskilt fokus på stöd till det civila samhället och verkar för att EU:s utrikespolitik främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer.
  • Regeringen vill att jämställdhet blir mer centralt i EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. Regeringen vill också se att riktade insatser görs för jämställdhet samt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Budgetdelen för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ska innehålla ett ambitiöst klimatmål.
  • Regeringen lyfter behovet av kapacitetsbyggande stöd för säkerhet och utveckling i fält.
  • Regeringen anser att migrationsfinansiering bör ha ett tydligt mervärde och komplettera övriga insatser inom det bredare utvecklingssamarbetet.

Så går förhandlingarna till

EU-kommissionen lade i maj 2018 fram ett förslag till ny långtidsbudget. I juni 2018 presenterade kommissionen sitt förslag på de förordningar, det vill säga bindande lagtexter, som reglerar budgetdelen om EU:s arbete utanför unionen. Den största delen av budgetförslaget för arbetet utanför unionen kallas för “Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)”, på svenska “Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete”. Den inkluderar bland annat EU:s utvecklingssamarbete.

EU-kommissionens förslag ligger till grund för förhandlingar i både Europaparlamentet och EU:s ministerråd, de två institutioner som till slut ska komma överens om en ny långtidsbudget.

Läs mer om bristerna i förslaget

EU-kommissionen lägger fram sitt förslag på ny långtidsbudget. Europaparlamentet och EU:s ministerråd lägger sen fram sina versioner av förslaget. Därefter förhandlas budgeten mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen utifrån de versioner som varje institution tagit fram. Samtycke krävs från alla medlemsstater och Europaparlamentet för att en den nya långtidsbudgeten ska godkännas.
I Europaparlamentet ansvarar olika utskott för förhandlingarna av långtidsbudgetens olika delar. Utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling delar ansvaret för att ta fram Europaparlamentets version av budgetförslaget rörande unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Alla utskott, partigrupper och parlamentariker har under hösten fått möjlighet att påverka framtagandet av parlamentets version av EU-kommissionens budgetförslag.

Den 4:e mars 2019 röstade utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling genom sin version av EU-kommissionens förslag. Europaparlamentet godkände versionen efter en omröstning i parlamentet den 27:e mars.

Så påverkar vi processen

CONCORD Europa har tagit fram förslag på ändringar av EU-kommissionens budgetdel som rör unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Våra förslag bygger på att EU:s budget för utvecklingssamarbete ska vara tydligt förankrad i Agenda 2030 och Parisavtalet samt bidra till en hållbar och rättvis värld. Förslagen har delats med enskilda parlamentariker, partigrupper och utskott. Utöver detta har vi analyserat och gett synpunkter på den version som parlamentet har arbetat fram. Genom påverkansarbetet har vi fått genomslag för många av våra rekommendationer.

Vi välkomnar flera delar i parlamentets version, bland annat den tydliga hänvisningen till Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet. Det är en klar förbättring av EU-kommissionens budgetförslag och ett steg i rätt riktning.

EU:s medlemsstater förhandlar om EU-kommissionens budgetförslag i olika arbetsgrupper under ministerrådet. Arbetsgrupperna består av representanter från medlemsstaterna. Det land som har ordförandeskapet i EU:s ministerråd leder arbetet och har därmed en avgörande roll för hur förhandlingsprocessen ser ut i arbetsgrupperna.

I en av arbetsgrupperna förhandlar medlemsstaterna fram sin version av budgetdelen som rör EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Ordförandeskapet som leder förhandlingsprocessen har ansvar för att fånga upp medlemsstaternas synpunkter och ta fram nya utkast baserat på dessa. Under slutet av mars 2019 har ett tredje utkast om budgetdelen rörande grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete tagits fram av medlemsstaterna. Utkastet diskuteras nu i arbetsgruppen. Förhandlingarna mellan medlemsstaterna går långsamt och väntas pågå under hela våren. Slutversionen måste till slut godkännas av rådet för utrikesfrågor.

Det Europeiska rådet, som består av medlemsstaternas stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande, beslutar om hur mycket pengar varje del av budgeten ska få. I Sverige är det finansdepartementet som bereder hur svenska regeringen vill se fördelningen av pengarna. Europeiska rådet väntas ta beslut om budgetfördelningen mellan EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI) och de andra budgetdelarna på toppmötet 17–18 oktober.

Så påverkar vi processen

CONCORD Europa har tagit fram förslag på förbättringar av EU-kommissionens budgetförslag rörande unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Förslagen har använts i vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och tjänstepersoner på både nationell och EU-nivå. I Sverige har vi haft regelbunden kontakt med utrikesdepartementet. I början på mars hölls ett stort dialogmöte med utrikesdepartementet där våra medlemmar lyfte våra rekommendationer. Redan nu ser vi att några av medlemsstaterna har tagit intryck av CONCORD Europas rekommendationer. Till exempel har förslag på förbättrade formuleringar om bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter lagts fram. Vi vill se att EU:s budget för utvecklingssamarbete tydligt prioriterar geografiska områden, teman och grupper där fattigdomen är som störst, så att ingen riskeras att lämnas utanför.

CONCORD Europa har tagit fram förslag på förbättringar av EU-kommissionens budgetförslag rörande unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Våra förslag bygger på att EU:s budget för utvecklingssamarbete ska vara tydligt förankrad i Agenda 2030 och Parisavtalet samt bidra till en hållbar och rättvis värld.

Inom Europaparlamentet har förslagen delats med enskilda parlamentariker, partigrupper och utskott. Utöver detta har vi analyserat och gett synpunkter på den version som parlamentet har arbetat fram. Genom påverkansarbetet har vi fått genomslag för många av våra rekommendationer.

Förslagen har också använts i vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och tjänstepersoner på både nationell och EU-nivå. I Sverige har vi haft regelbunden kontakt med utrikesdepartementet. I början på mars hölls ett stort dialogmöte med utrikesdepartementet där våra medlemmar lyfte våra rekommendationer.

Redan nu ser vi att några av medlemsstaterna har tagit intryck av CONCORD Europas rekommendationer. Till exempel har förslag på förbättrade formuleringar om bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter lagts fram. Vi vill se att EU:s budget för utvecklingssamarbete tydligt prioriterar geografiska områden, teman och grupper där fattigdomen är som störst, så att ingen riskeras att lämnas utanför.Få uppdateringar om EU:s budget i fokus
Skriv upp dig

Jobbar din organisation med EU:s kommande budget? Eller vill ni engagera er mer?

Vi kommer under året lyfta exempel på hur våra medlemsorganisationer arbetar med budgetförhandlingarna. Hör gärna av dig till info@concord.se om din organisation jobbar med frågan och vill informera andra om ert arbete.

CONCORD Sverige arbetar på olika sätt med att påverka politiker på svensk och europeisk nivå i budgetprocessen. Vill du delta i detta arbete? Kontakta Madeleine Winqvist, policysamordnare för EU-finansiering, madeleine.winqvist@concord.se.

EU:s budget i fokus