Analys

27 juni 2018

EU-flagga

EU, prioritera inte bort utvecklingsfrågorna

#eu:s och sveriges bistånd

EU-kommissionens förslag på finansiering av sitt framtida utrikes- och utvecklingssamarbete är djupt oroande. Förslaget prioriterar ner fattigdomsbekämpning och utveckling till förmån för EU:s inhemska ekonomiska och politiska intressen.

Den 14 juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag på regelverk, så kallad förordning, som ska gälla för programmet som ska finansiera stora delar av EU:s framtida utrikes- och utvecklingssamarbete. Positivt med förslaget är en ökad budget för det externa arbetet. Samtidigt är förordningen mycket problematisk. Bland annat saknar den tydliga målformuleringar om fattigdomsbekämpning och Globala målen för hållbar utveckling. Den har också bristande jämställdhetsperspektiv och saknar genomgående ett Agenda 2030-perspektiv.

När EU:s regeringschefer träffas den 28–29 juni för att bland annat diskutera EU:s framtida budget vill vi påminna om EU:s och internationella åtaganden om hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter och att dessa måste få större plats i nästa EU-budget. Därför har vi inom ramen för CONCORD Europa tillsammans med andra internationella nätverk skickat ett brev till EU:s ledare inför mötet.

Redan när EU-kommissionen den 2 maj presenterade det övergripande förslaget på nästa långtidsbudget, som ska gälla år 2021-2027, varnade CONCORD Sverige för att EU håller på att skapa en budget som systematiskt urholkar biståndet. Detta eftersom EU:s politiska och ekonomiska intressen och prioriteringar sätts över utvecklingsmålen och styr biståndets inriktning.

Förslaget på förordning som presenterats idag bekräftar vår tidigare oro. Bland annat föreslås det att mer av biståndet ska gå genom privata sektorn och kunna användas som garantier för privata investeringar, trots att det finns för lite bevis för att detta bidrar till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

En rejäl dos av flexibilitet har också byggts in i det nya förslaget, till exempel sätts en del av budgeten åtsidan för oförutsedda händelser och kortsiktiga åtgärdsinsatser och upp till 15 procent av budgeten för ett område ska kunna överföras till ett annat.

Detta borde Sverige driva i EU:

Om EU på riktigt ska kunna ta sitt ansvar för genomförandet av Globala målen för hållbar utveckling, Parisagendan och andra internationella åtaganden och konventioner om mänskliga rättigheter måste utvecklingssamarbetet i EU:s nästa budget stärkas och hållas fortsatt åtskilt från andra områden. I kommande förhandlingar om budgetförslaget och förordningen för det externa instrumentet behöver Sverige driva på för:

  • Ett 100-procentigt biståndsinstrument som på riktigt tar avstamp i Globala målen för hållbar utveckling och åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.
  • Att 90 procent av hela den externa budgeten ska kunna räknas som officiellt bistånd i enlighet med OECD/DAC:s kriterier.
  • Att tydligare och mer ambitiösa finansieringsmål sätts för satsningar på jämställdhet, miljö och klimat, civilsamhällets roll och utrymme, hälsa, utbildning och social trygghet.
  • Att principerna för effektivt utvecklingssamarbete efterlevs till fullo i alla typer av insatser.
  • Att minst utvecklade länder prioriteras och att det finns en balans i fördelningen av medel mellan geografiska områden.
  • Att andelen av budgeten som sparas för oförutsedda händelser kommer med tydliga krav för hur de ska användas.
  • Att tydliga kriterier och budgetramar sätts för migrationsinsatser där migrationens positiva aspekter samt migranters skydd och rättigheter får ökad prioritet.
EU:s förslag på förordning (eng)

Fler röster om EU:s kommande budget

Mary Balikungeri från Rwanda Women’s Network berättar om behovet av jämställdhetsfokus i EU:s budget för utvecklingssamarbetet. CONCORD Europa har intervjuat flera representanter för partnerorganisationer runt om i världen som tycker till om vad budgeten borde innehålla och fokusera på.

Hör fler röster om EU:s budget