Analys

16 september 2021

Analys av State of the EU 2021

#eu:s och sveriges bistånd

När Europeiska Kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, igår höll sitt årliga linjetal slog hon fast att mänskliga rättigheter inte är till salu. Men vi saknar visioner om EU:s roll globalt.

Von der Leyens valde att lyfta unionens gemensamma värderingar i talets inledning och avslutning. Värderingar är inte bara det kitt som håller samman EU, menade von der Leyen, utan också EU:s mervärde på den globala arenan.   

Covid och pandemin ramade in flertalet områden som togs upp i talet. När det gäller vaccinering ligger EU i topp i världen med över 70 procent av vuxna vaccinerade. EU har donerat mer än 250 miljoner doser och ska donera ytterligare 250 miljoner doser, samt investera i produktionskapacitet av mRNA i Afrika för att minska den enorma globala hälsoojämlikheten som pandemin förstärkt.  Just stödet till inhemsk vaccinproduktion är något vi välkomnar, men delandet av kunskap och teknologi kommer att vara en förutsättning för att nå vaccinrättvisa.

Diskussion om utökat militärt samarbete

Pandemin har också tydligt visat var EU är beroende av andra regioner och aktörer, och von der Leyen menar att viktiga steg för framtiden är att minska dessa beroenden. Att stärka EU:s oberoende återkommer i frågor om regional stabilitet och om de eskalerande hoten som byter form (från fysiska till digitala attacker). Idén om ett utökat militärt samarbete som diskuterats av EU:s utrikesministrar under hösten är bra och viktig, enligt von der Leyen. Hon framhåller dock att det inte räcker: det måste också till relationsbyggande och samarbete inom flera områden för att möta säkerhetsutmaningarna.

EU:s regionala samarbeten

Ursula von der Leyens tal präglades av den geopolitiska ansats som varit en prioritering för EU under senare år. Tanken bakom EU:s nya varumärke ”Global Gateway” är att konkurrera med Kina som stor investerare i Afrika, Asien och Latinamerika. EU ska enligt von der Leyen bli en smartare global aktör som står för kvalitetsinvesteringar, med en värdebaserad grund och för partnerskap som inte bidrar till beroende. När några av dessa partnerskap beskrivs, handlar det dock främst om hur dessa är en investering i EU:s intressen. Hur mycket av de tänkta lånen och investeringarna som är exportkrediter och marknadsmässiga lån, och hur mycket som är utvecklingsbankernas förmånliga lån inom biståndet, framgår inte. 

Fördubblad finansiering för biologisk mångfald 

Utbildningssystem, sociala skyddsnät och kvalitativ infrastruktur bidrar till företags vinster. Att företag därför kan förväntas bidra till systemen, genom att betala skatter, är det minsta vi kan förvänta oss, sa von der Leyen. Skatteflykt och minimiskatt beskrivs som en rättvisefråga och en framtidsfråga där finansieringen till exempel bidrar till EU:s Gröna giv.

På klimattemat är von der Leyen nöjd med EU:s egna insatser och hon riktar främst kritik mot de som inte uppfyller sina åtagande i Parisavtalet. Hon uppmanar övriga länder och regioner inför klimattoppmötet i Glasgow senare i år att bidra mer till att uppnå klimatfinansieringsåtaganden. EU fördubblar sin externa finansiering för biologisk mångfald och uppmuntrar andra att ansluta. Detta tydliga fokus på rika länders ansvar för finansiering av klimat- och miljöinsatser i de mest utsatta länderna är bra, men EU självt måste också ta ökat ansvar för utsläppsminskningen.

Mänskliga rättigheter är inte till salu

Vidare sa von der Leyen att globalt företagande är bra och nödvändigt men inte värt mänskligt lidande. Kommissionen föreslår ett förbud mot produkter som är resultat av tvångsarbete. ”Human rights are not for sale” slår von der Leyen fast. På temat mänskliga rättigheter görs också en tydlig markering mot Belarus agerande mot grannländerna, där människor används som spelbrickor för att så splittring inom EU.

I talet uttrycker von der Leyen tydligt solidaritet med det afghanska folket och betonar att minskat samarbete inte är lösningen på det som händer i Afghanistan nu. EU:s bidrag ska ligga på mer samordning och hon utlovar även mer humanitärt bistånd. Vi saknar dock konkreta ställningstaganden om att verka för ökat kvotflyktingmottagande från just Afghanistan.

När det gäller frågor om demokrati är det EU som står i fokus och det globala perspektivet saknas. von der Leyen lyfter åtgärder som är positiva och kan stärka demokratin inom EU, exempelvis en ny lag om våld mot kvinnor och ytterligare en ny lag om mediers oberoende och skydd, Här hade det varit önskvärt att lyfta samma gruppers utsatthet globalt, inte minst situationen för dem i Afghanistan.