Analys

28 maj 2021

Säker mens en mänsklig rättighet

#jämställdhet

Idag, den 28 maj, är det internationella mensdagen. Mens kan för många flickor uppfattas som ett avgörande steg på vägen mot vuxenlivet. Tyvärr är det en fråga som också fortfarande karaktäriseras av många negativa normer, myter och fördomar såväl som seder och traditioner.

För många flickor som får sin första mens är mensen något som de vet mycket lite eller ingenting om. Studier som WaterAid presenterar visar att det i länder som Iran och Indien finns områden där uppemot 70 procent av flickorna inte hade en aning om vad som hände när de fick sin första mens. I många delar av världen ses menstruerande kvinnor dessutom som orena. Detta kan leda till att kvinnor och flickors rörelsefrihet begränsas, liksom deras tillgång till rent vatten.

Vid mens blir god hygien extra viktigt. Men faktum är att en miljard kvinnor, var tredje kvinna på jorden, saknar tillgång till en toalett. Brist på mensskydd tvingar dessutom många kvinnor och flickor att använda andra, mindre hygieniska, skydd eller gamla eller redan använda mensskydd. Att det saknas mensskydd, sanitet och rent vatten gör därför att många kvinnor lider större risk att drabbas av infektioner under sin mens.

Mensens ankomst kan göra att flickor stannar hemma från skolan då skolan inte alltid erbjuder den sanitet och hygien som behövs vid en menstruation. När det gäller tillgång till sanitet och rinnande vatten är flickor med funktionsnedsättning extra utsatta visar en rapport från Myright. Vid mens har dessa flickor och kvinnor ofta ett extra stort behov av fungerande och privata toaletter. De kan även vara i behov av hjälp vid toalettbesök.

Pandemin drabbar grupper som lever i fattigdom särskilt hårt. Detta har också påverkat de flickor och kvinnor som behöver tillgång till mensskydd. Barnrättsorganisationen Plan International gjorde förra året en enkätundersökning där flickor och experter i 23 länder i världen fick beskriva hur pandemin påverkade möjligheterna att hantera sin mens. Det samstämmiga svaret från flickorna blev att det är svårt att få tag på, eller total brist på, mensskydd. I andra fall har mensskydden blivit mycket dyrare vilket gör att familjer som lever i fattigdom har svårt att prioritera köp av mensskydd.

Mensrättigheter i utrikes- och utvecklingspolitiken

I handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken med inriktning och åtgärder för år 2021 står det att Regeringen lägger särskilt stort fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i sin feministiska utrikespolitik. När det gäller jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna betonas flickors kapacitet som aktörer men också som en extra sårbar grupp. ”Särskilt när det gäller lika tillgång till utbildning, information och tjänster kopplade till SRHR samt skydd mot våld, diskriminering och skadliga sedvänjor”.

Handlingsplanen nämner också bristande tillgång till vatten, sanitet och hygien i skolor, då detta utgör ett hinder för flickors aktiva deltagande på lika villkor i utbildning. Flickor som lever i fattigdom och förtryck, migrerar eller är på flykt är här särskilt utsatta grupper.

Rätten till en säker och trygg menstruation är en del av Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling. Frågan knyter an till flera av målen: 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 6. Rent vatten och sanitet för alla, 5. jämställdhet och 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.