Analys

2 december 2020

Illustration: EU-kommissionen

Ny handlingsplan för EU:s globala jämställdhetsarbete

#jämställdhet

Den 25 november antog EU-kommissionen en ny handlingsplan för sitt globala jämställdhetsarbete, för åren 2021-2025. Planen innehåller förbättringar, men det finns frågetecken kring områden som finansiering, klimat och stöd till kvinnorättsförsvarare.

Den nya handlingsplanen, EU Gender Action Plan III, har stärkts upp ordentligt genom en breddning av tematiska prioriteringar. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR); kvinnor, fred och säkerhetsagendan; jämställdhet i den gröna omställningen och i digitaliseringsarbetet har lagts till. Dessa fanns delvis med i tidigare handlingsplan men inte som egna fokusområden. Dessutom har handlingsplanen blivit uppgraderad till ett så kallat officiellt meddelande, jämfört med dess föregångare som var ett så kallat arbetsdokument. Uppgraderingen ger planen mer politisk tyngd inom hela EU-kommissionens arbete.

Kvar från förra handlingsplanen är krav på att EU ska fortsätta det interna förändringsarbetet med att göra jämställdhet till en angelägenhet för alla anställda i unionen, inklusive de högsta posterna, och att öka kunskapen om jämställdhetsarbete. Arbete mot mäns våld mot kvinnor och för kvinnors politiska deltagande och ekonomiska egenmakt är mål som flyttas med från den förra planen.

Den nya handlingsplanen tar steg framåt på flera områden, som att mer fokus läggs på SRHR, klimat, och kvinnor, fred och säkerhet. Men vi ser att den behöver stärkas på en rad punkter för att verkligen kunna guida EU i att forma en utrikes-, säkerhets- och utvecklingspolitik med stark utgångspunkt i jämställdhet, säger Madeleine Winqvist, policysamordnare med ansvar för jämställdhet på CONCORD Sverige.

Det handlar bland annat om finansiering av jämställdhetsinsatser, ett större fokus på kvinnorättsorganisationers arbete och delaktighet i utformningen av EU:s jämställdhetsarbete på lokal nivå. Jämställdhetsperspektivet måste också tydliggöras i alla delar av EU:s externa arbete, inte minst i den politiska dialogen med andra länder utanför unionen, och i klimatpolitiken.

EU-parlamentet tog tidigare i år fram en resolution om vad de vill med EU:s globala jämställdhetsarbete. Bland rekommendationerna nämns bland annat att Sveriges feministiska utrikespolitik är ett exempel att följa. Nästa steg i processen är att EU:s medlemsländer den 18 december väntas ta rådslutsatser i frågan.

Nu är det viktigt att medlemsstaterna välkomnar handlingsplanen och ger stöd åt alla de viktiga delarna, men också tar upp de brister vi ser. Inte minst är det viktigt att de själva åtar sig att följa den så att unionen agerar gemensamt och talar med en röst, menar Madeleine Winqvist, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Sveriges regering har uttryckt förhoppning om att den nya handlingsplanen ska kunna stärka jämställdhetsarbetet inom hela EU:s externa arbete. Men än har inte regeringen uttalat sig mer detaljerat om huruvida handlingsplanen lever upp till de svenska förväntningarna. Sverige har nu en viktig roll att spela i att säkerställa att medlemsländernas rådslutsatser både försvarar vinningar kring exempelvis SRHR och lyfter det som behöver stärkas i den nya handlingsplanen. En oro finns dock att inga rådslutsatser kommer kunna tas eftersom Ungern och Polen uttryckt reservationer mot centrala begrepp i handlingsplanen såsom ”jämställdhet”. I värsta fall kan de blockera antagandet av rådslutsatserna genom att lägga in veton.

FÖRDJUPNING: här behöver handlingsplanen stärkas

Tillsammans med CONCORD Europa har medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet analyserat handlingsplanen och vill se att den stärks på bland annat följande områden: 

  • Jämställdhetsperspektivet måste in i alla delar av EU:s externa arbete. Till exempel nämns inte hur perspektivet ska tas med i EU:s politiska dialog med länder utanför unionen. Inte heller nämner handlingsplanen hur jämställdhet ska integreras i EU:s klimatarbete och den gröna given.
  • Mer resurser krävs. Handlingsplanen saknar ett ambitiöst mål för åtgärder riktade till just jämställdhetsarbete.
  • Större fokus behöver läggas på kvinnorättsrörelsen världen över och civilsamhällets arbete för jämställdhet. Situationen med det krympande utrymmet för kvinnorätts- och hbtqi-organisationer får inte tillräckligt med uppmärksamhet. Ökade insatser för att stötta dessa aktörer måste till. Inklusive till kvinnliga miljöförsvarare.
  • Positivt att planen nu breddats med SRHR, men den behöver gå längre. En bättre definition av SRHR krävs för att stärka alla människors rätt till full kontroll över sin sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
  • De centrala principerna behöver integreras bättre. Rättighetsperspektivet är tydligt i handlingsplanen men det måste klargöras hur intersektionalitet och ett transformativt arbetssätt ska genomsyra olika tematiska prioriteringar. Exempelvis görs ingen referens till intersektionalitet i delen som beskriver arbetet mot könsbaserat våld, ett område där vissa grupper är särskilt utsatta vilket måste belysas med ett intersektionellt perspektiv.

Läs också CONCORD Europas pressmeddelande om nya handlingsplanen.