Analys

12 december 2018

Ministerrådet kommenterar EU:s jämställdhetsarbete

#jämställdhet

Den 26 november gav EU:s ministerråd sina kommentarer på EU-kommissionens årliga utvärdering av unionens internationella arbete för jämställdhet, Gender Action Plan II. Medlemsländernas gemensamma syn på arbetet framkommer i slutsatserna, som både är progressiva och ger plats till fler frågor än tidigare.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) får ett stort utrymme i ministerrådets slutsatser om EU:s jämställdhetsarbete, trots att medlemsstaterna inte alltid har lika åsikter i dessa frågor. Även intersektionalitet, HBTQI och kvinnliga migranter och flyktingars utsatthet synliggörs i slutsatserna fastän de inte uttryckligen är mål i unionens jämställdhetsplan.

7 viktiga punkter som rådet tar upp i slutsatserna:

  1. Uppmärksammar att kulturell kontext som skiljer sig mellan länder och regioner gör att flickor och kvinnor i olika delar av världen påverkas olika, exempelvis gällande sexualitet, religion och etnicitet.
  2. Kopplar jämställdhetsarbetet till arbetet med Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, i linje med åtagandet om att inte lämna någon utanför. Utöver mål 5 – jämställdhet, så anger rådet mål 1 – ingen fattigdom, mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen, som extra viktiga för jämställdhet.
  3. Nämner att frågor som tillgång till preventivmedel, förebyggande och behandling av hiv/aids och andra könssjukdomar, sexualundervisning, säker abortvård, förebyggande och rådgivande insatser kring könsbaserat våld samt behandling av infertilitet och livmoderhalscancer (enligt Guttmacher-Lancet Commission report) är viktiga för hur SRHR mäts och definieras. Dessa faktorer är betydligt fler än de som inkluderas idag.
  4. Könsbaserat våld ska förebyggas. Tidigare har EU:s skrivningar om detta enbart varit att kvinnor och flickor, pojkar och män ska skyddas. Att även skriva om förebyggande arbete breddar därmed unionens ansvar. Det förebyggande arbetet inkluderar också extra utsatthet utifrån sexuell läggning och könsidentitet.
  5. Nämner ett intersektionellt perspektiv som utöver diskrimineringsgrunderna även erkänner att kvinnor och flickor på flykt är extra utsatta.
  6. FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet nämns på flera ställen. Rådet lyfter specifikt kvinnoorganisationer som viktiga detta i arbete, utöver civilsamhället generellt.
  7. Vågar erkänna bakslag som skett inom EU:s arbete för jämställdhet och indikerar att unionen vill fortsätta arbetet bortom 2020 då den nuvarande planen löper ut.
Läs slutsatserna (eng PDF)