Tillsammans påverkar vi budgetens innehåll

För att kunna påverka medlemsstater och EU-parlamentet i förhandlingarna om EU:s nya budget samlas flera av våra medlemsorganisationer i olika arbetsgrupper inom CONCORD Sverige och i europeiska nätverk. Vi har frågat tre av våra medlemmar, RFSU, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Rädda Barnen om hur de bedriver sitt arbete för att EU ska få till en budget för demokrati, fred och hållbar utveckling.
Logga Svenska Freds, logga Rädda Barnen, logga RFSU

Expertkunskapen tas tillvara genom samarbeten

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ta del av information på EU-nivå för att kunna påverka beslutsprocesserna i EU. Våra tre tillfrågade medlemmar bedriver sitt påverkansarbete på olika sätt både på EU-nivå och på hemmaplan. Med det finns en gemensam nämnare – samarbete.

Vi vet att vi får bäst genomslag om vi arbetar tillsammans med andra och samordnar oss aktivt i CONCORD och med andra barnrättsorganisationer, både här i Sverige och på Europanivå.

Jon Bergeå, rådgivare på Rädda Barnen

Rädda Barnen har ett påverkanskontor i Bryssel som samordnar arbetet kring EU-budgeten. Kontoret har kontakt med EU-kommissionen och EU-parlamentet samt samordnar organisationen inför rådsmöten. Genom kontoret i Bryssel får Rädda Barnen i Sverige ett bra underlag som används för att öka kunskapen om hur besluten om budgeten påverkar barn.

RFSU bedriver till stor del sitt påverkansarbete mot utrikesdepartementet genom CONCORD Sverige, framförallt i jämställdhetsarbetsgruppen och den tillfälliga arbetsgruppen för EU:s långtidsbudget. Arbetet i Sverige samordnas också med CONCORD Europa.

­­Det är en stor fördel för oss att arbeta genom nätverk och plattformar när det handlar om en så komplicerad process som EU:s budgetförhandlingar. Detta för att vi kan samarbeta organisationer emellan och ta tillvara på våra olika expertområden.

Sara Österlund, politiskt sakkunnig på RFSU

RFSU driver även påverkansarbete för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU-budgeten tillsammans med det europeiska nätverket Countdown 2030 Europe.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen arbetar också genom europeiska nätverk. Som medlem i nätverket European Network Against Arms Trade (ENAAT) driver organisationen sina frågor på EU-nivå och följer bland annat utvecklingen av EU:s försvarsfond (European Defence Fund) och den ökade militariseringen av unionen. Nätverkets syfte är att begränsa och stoppa internationell vapenhandel. Med stöd från sina Brysselkollegor kan Svenska Freds föra debatt hemma i Sverige genom medieutspel och i dialog med beslutsfattare och makthavare.  Ikoner över CONCORD Sveriges frågor


Vi får utrymme att ge inspel och rekommendationer om våra sakfrågor

I CONCORD Sverige är det våra medlemsorganisationer som besitter expertkunskapen om sina sakfrågor. Därför är det viktigt att vi tar tillvara på denna kunskap i vårt påverkansarbete och i rekommendationer till beslutsfattare och EU-parlamentariker. Vårt arbete med EU:s långtidsbudget berör huvudsakligen budgetdelen om unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Inom ramen för detta arbetar RFSU och CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp för att jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ska få en mer framträdande roll. Båda områdena behöver bli mer synliga och integrerade i budgeten.

­Det som inte skrivs ut i detta viktiga dokument kommer inte heller att prioriteras i framtida biståndssatsningar. Att påverka de nuvarande förhandlingarna är helt avgörande för EU:s kommande utvecklingssamarbeten.

Sara Österlund, politiskt sakkunnig på RFSU

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen följer dels frågor som är viktiga för barn i Europa, som arbetet mot socioekonomisk utsatthet och våld mot barn men också biståndsrelaterade frågor som barns roll i utvecklings- och utrikespolitiken. Migrations- och flyktingfrågorna är också högt prioriterade både i Sverigeverksamheten och i den internationella verksamheten.

Det är viktigt att EU:s biståndsbudget styrs av grundläggande principer om bra bistånd som långsiktighet och lokalt ägande, samt att det gör skillnad för de som mest behöver det och att ingen lämnas utanför.

Jon Bergeå, rådgivare på Rädda Barnen

Rädda Barnen driver också på för att partnerskapsprincipen ska genomsyra EU:s fonder, exempelvis Asyl-, integrations och migrationsfonden (AMIF). Detta för att öka civilsamhällets möjligheter att få insyn i och övervaka hur EU:s pengar används.

Utvecklingen av EU:s försvarsfond (European Defence Fund) är en ny EU-satsning som syftar till att minska överproduktionen av vapen i Europa samt effektivisera och stärka krigsmaterielindustrin inom EU. Det innebär att vapenföretag inom EU kan gå samman och söka pengar ur fonden för att utveckla och tillverka ny vapenteknologi. Svenska Freds följer noggrant frågan och ser flera orosmoln med fonden.

Beslutet om European Defence Fund innebär ett paradigmskifte inom EU. Det har även tidigare funnits samarbeten mellan vapenindustrin i olika EU-länder men detta är första gången som pengar ur EU:s gemensamma budget används i militärt syfte.

Kajsa Sörman, projektledare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds följer också utvecklingen av det permanenta strukturella försvarssamarbetet (Permanent Structured Cooperation, PESCO). Inom ramen för försvarssamarbetet tar EU:s medlemsstater fram nationella handlingsplaner och förbinder sig till att gradvis öka sina investeringar i det nationella försvaret. Sverige har valt att delta i tre samarbetsprojekt inom ramen för PESCO. Svenska Fred ser oroande tecken på att investeringar i militära medel kommer att öka i kommande långtidsbudget samtidigt som resurser till fredlig konflikthantering och fredsbyggande kan komma att minskas.Förhandlingarna går i rätt riktning men flera orosmoln kvarstår

I mars 2019 röstade Europaparlamentet igenom sin version av budgetdelen som rör EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete (NDICI). Parlamentet höjde ambitionen gentemot EU-kommissionens förslag med tydligare åtaganden för att nå Globala målen för hållbar utveckling. Både RFSU och Rädda Barnen ser positivt på parlamentets version.

Vi hoppas att de bra skrivningar som finns gällande hållbar utveckling, barn och barns rättigheter får finnas kvar efter förhandlingarna med kommissionen och ministerrådet. Här kan Sverige göra skillnad.

Jon Bergeå, rådgivare på Rädda Barnen

RFSU tycker att versionen är en förbättring i jämförelse med EU-kommissionens budgetförslag, som var väldigt svagt på områdena jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I parlamentets version finns det flera bra saker att bygga vidare på i förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater.

Vi ser att utkasten som förhandlats fram i arbetsgruppen under ministerrådet går i rätt riktning. Men Europaparlamentets version är i nuläget fortfarande starkare på våra frågor.

Sara Österlund, politiskt sakkunnig på RFSU

Men det finns fortfarande flera delar som oroar organisationerna. Rädda Barnen vänder sig mot unionens försök att flytta ut EU:s asylprocess till länder utanför EU. Mer pengar måste gå till integration, snarare än att försvåra för migranter och deras barn att ta sig till Europa. Svenska Freds ser att det finns en stor risk att nya vapensystem, finansierade av EU:s skattebetalare, säljs till länder i väpnad konflikt och till länder som kränker människors rättigheter.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, RFSU och Rädda Barnen tillsammans med CONCORD Sverige fortsätter att aktivt följa och påverka förhandlingarna för att EU:s budget ska bidra till en rättvis och hållbar värld.

Få uppdateringar om EU:s budget i fokus