Utdrag

1 september 2020

Människor på flykt eller i migration

Migration – Sammanfattning och rekommendationer

#barometer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om migration.

I dag befinner sig över 70 miljoner människor på flykt från förtryck, förföljelse, väpnade konflikter och sexuellt och könsrelaterat våld världen över. Trots alla människors rätt att söka och få asyl från förföljelse i ett annat land gör strikta visumkrav det mycket svårt för människor att nå skydd och trygghet via säkra och lagliga vägar. Resultatet blir att de antingen tvingas vara kvar i krigs- och konfliktdrabbade områden, eller riskerar livet i händerna på människosmugglare. Antalet migrantarbetare i världen ökar samtidigt som osäkra arbetsvillkor breder ut sig. Migranter blir i flera länder exploaterade och nekas rätten att organisera sig.

När det gäller asylrätten har Sverige och EU de senaste åren fört en politik som avsevärt försvårar möjligheten för människor att söka asyl, tvärtemot de behov och rättigheter som finns. Fem år har passerat sedan hösten 2015 men det svenska systemet är fortfarande anpassat efter ett krisläge som inte existerar i Sverige. Det behövs en humanitär svensk lagstiftning som värnar och stärker asylrätten. Samma principer bör också gälla för EU:s gemensamma asylsystem. När det istället kommer till migranters ställning på arbetsmarknaden framhåller Sveriges regering mänskliga rättigheter i arbetslivet som en prioriterad fråga, och de senaste åren har vi kunnat se en positiv utveckling på flera områden.

REKOMMENDATIONER

Regeringen bör:

  • Sträva efter en bred parlamentarisk förankring för en lagstiftning som garanterar rättssäker- het och värnar om människan i asyl- och migrationsprocessen. En ny lagstiftning bör inne- fatta permanenta uppehållstillstånd, rätt till familjeåterförening utan förbehåll samt humanitär grund som ligger i linje med synnerligen och särskilt ömmande skäl.
  • Arbeta för att EU antar ett gemensamt asylsystem som stärker asylrätten, uppfyller mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Ett system som möjliggör för Sverige att införa en mer human asyllagstiftning som ligger närmare den ordinarie lagstiftningen.
  • Verka för att utöka tillgången till lagliga vägar för människor på flykt genom att i internationella sammanhang och i EU driva på för att länder ska ta emot fler kvotflyktingar.
  • Arbeta för att EU avslutar alla externa migrationssamarbeten som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Regeringen bör även arbeta för möjligheten att utfärda humanitära visum för asyländamål, både inom EU och i Sverige, för att underlätta för människor att få en säker flyktväg.
  • Inom EU bevaka att medlemsstater inte använder coronapandemin som en förevändning för att sätta asylrätten ur spel.
  • I internationella sammanhang arbeta för en högre efterlevnad av flera av FN:s internationella arbetsorganisation ILO:s nyckelkonventioner för migranters rättigheter på arbetsmarknaden.

Riksdagen bör:

  • Säkerställa en lagstiftning som garanterar rättssäkerhet och värnar om människan i asyl- och migrationsprocessen. Lagen bör innefatta permanenta uppehållstillstånd, rätt till familjeåterförening utan förbehåll samt humanitär grund som ligger i linje med synnerligen och särskilt ömmande skäl.
  • Säkerställa att svensk politik och lagstiftning går hand i hand med mänskliga rättigheter, i synnerhet barns rättigheter.

Kapitlet är framtaget av Act Svenska kyrkan, IM, Islamic Relief Sverige, Läkare i Världen, RFSL Ungdom, Rädda barnen och Union to Union.