Rapport om migration och EU:s bistånd

Setting the highest standards for Global Europe Implementation

2021

Den europeiska plattformen CONCORD Europa analyserar i ett nytt policypapper hur frågor som rör migration har format den nya inriktningen på EU:s bistånd. När EU fokuserar på migration som något negativt medför det flera stora risker för utveckling, mänskliga rättigheter, fred och EU:s internationella åtaganden. Rapporten föreslår vägar framåt i biståndet som gäller migration – bort från fokus på EU:s interna politik och istället mer i linje med principerna för effektivt bistånd.

EU har fastställt en nya plan för biståndet, även kallad Global Europe. Detta sker i en tid då fler än 80 miljoner människor i världen har tvingats migrera. Låg- och medelinkomstländer tar emot 85 procent av dem, varav de flesta är internflyktingar i sitt eget land eller bor i ett grannland. Många experter förväntar sig att det i en nära framtid kommer att ske en ökning av antalet människor som tvingas migrera på grund av klimat- och miljökriser, konflikter och hot mot tillgången till mat.

CONCORD Europa har trots detta kritiserat EU:s starka fokus på migration i planerna och budgeten för biståndet. Inte för att migration skulle vara en oviktig fråga för en hållbar utveckling, utan för att EU har närmat sig frågan i syfte att begränsa migration. Utvecklingssamarbetets roll ska vara att minska ojämlikhet, fattigdom och hot mot mänskliga rättigheter. Biståndet kan främja migrationens positiva effekter för utveckling. CONCORD Europa har också kritiserat att EU:s medlemsstater valt att inkludera villkor inom biståndet på att partnerländer ska leva upp till EU:s migrationspolitiska krav.

Risker, möjligheter och rekommendationer

I en ny rapport lyfter CONCORD Europa risker med den nuvarande approachen. Rapporten pekar på alternativa möjligheter och rekommendationer för ett effektivare bistånd. Den lyfter även vikten av en mer samstämmig politik såväl som bättre transparens. Även frågan om granskning av migrationsrelaterade aktiviteter med hög riskfaktor, samt efterlevnad av internationella åtaganden omnämns. Sammanfattningsvis tar rapporten upp följande risker med att styra biståndet i syfte  att begränsa migrationen till EU:

  • Risken att EU använder ”morot och piska” och den starkes rätt i informella uppgörelser om migration så att denna typ av villkor blir det nya normala istället för samarbete som bygger på dialog och rättsstatens principer.
  • Risken att EU:s fokus på den egna migrationspolitiken styr fokus bort från effektivt utvecklingssamarbete.
  • När EU:s agerande i migrationsuppgörelser bidrar till att hejda fri rörlighet inom och mellan partnerländer påverkar det en hållbar och rättvis utveckling negativt. Det kan även skada människors fri- och rättigheter och försörjning. Därför står agerandet i konflikt med målen med EU:s bistånd och en samstämmig politiken för hållbar global utveckling.
  • EU:s migrationsrelaterade aktiviteter lever inte upp till krav på transparens som man kan förvänta sig när det gäller bistånd. EU utför migrationsinsatser med höga risker, utan tillräcklig insyn och granskning av parlament och civilsamhälle.
  • EU:s agerande riskerar bryta mot den egna stadgan och internationella konventioner. Det riskerar också att förvärra konflikter i redan sköra stater.

EU har i sin nyligen beslutade långtidsbudget för biståndet avsatt resurser i storleksordningen åtta miljarder euro till migrationsrelaterade insatser. Detta ska gälla under en sjuårsperiod. CONCORD Europa uppmanar till att satsa de resurserna i enlighet med rapportens rekommendationer. Dessa rekommendationer omfattar satsningar på jämlikhet och jämställdhet samt att stärka tryggheten för människor på flykt och andra migranter. Rekommendationerna omfattar även insatser som avser att stärka migrationens positiva potential för ekonomisk och social utveckling.