Nyhet

15 november 2018

Bild rapportframsida

Bred samsyn: så ska EU genomföra Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

EU behöver en vision och en långsiktig plan för Agenda 2030, och det är bråttom. Det skriver 30 aktörer från europeiska civilsamhället och näringslivet i ett förslag om hur EU ska bli mer hållbart. Rapporten ”Europe moving towards a sustainable future” är en bra grund för unionen att arbeta vidare ifrån.

Efter ett års arbete lämnade 30 europeiska aktörer i oktober över rapporten ”Europe moving towards a sustainable future” till EU-kommissionen. Rapporten tar ett helhetsgrepp på hållbar utveckling i EU och unionens roll i världen. Den lägger fram förslag på hur Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling ska genomföras på europeisk nivå. Rapporten signalerar vidare att kommissionen måste ta ett ökat ansvar och att medborgare och civilsamhället måste ges möjlighet till delaktighet, granskning och ansvarsutkrävande i arbetet med Agenda 2030.

Gruppen aktörer som tagit fram rapporten är del av en så kallad Multi-Stakeholder platform som EU-kommissionen utlyste i slutet av 2017. CONCORD Europa är en av aktörerna som deltar. För att delta kunde aktörer själva nominera sig till plattformen, något som skiljer sig från exempelvis Sverige där regeringen år 2016 tillsatte en nationell Agenda 2030-delegation med handplockade personer.

Några av rekommendationerna i rapporten är:

  • Det krävs en långsiktig plan för att skapa ett hållbart Europa till 2030. Planen måste säkerställa att centrala principer och åtaganden i agenda 2030 uppfylls, samt kopplingen till de mänskliga rättigheterna görs. I rapporten föreslås också en konkret samordnings-cykel som inkluderar en hållbarhetsstrategi och som beskriver hur EU och medlemsstaterna ska rapportera på Globala målen.
  • Globala målen kan bara uppnås om nödvändig finansiering finns. Plattformen föreslår ett arbete för hållbara finansiella reformer och att EU måste säkerställa att Addis Ababa Action Agenda för hållbar finansiering genomförs. Det handlar även om att hitta mått på välfärd som tar med alla dimensioner av hållbar utveckling. Exempelvis är BNP inget bra mått för att utveckla cirkulär ekonomi eller ökad jämställdhet i en ekonomi.
  • System för uppföljning, granskning och ansvarsutkrävande behövs. För detta krävs tillgängliga data så att beslutsfattare garanterar att ingen lämnas utanför, ett centralt åtagande i Agenda 2030. Civilsamhället har en viktig roll i att ta fram och analysera data.
  • Aktivt ledarskap inom EU och globalt för att integrera Agenda 2030 i all politik och i alla program. EU-kommissionens ordförande och alla kommissionärer måste tillsammans visa ledarskap för Globala målen. Europaparlamentet har en viktig granskande roll och bör säkerställa att Globala målen finns med vid lagstiftning. Medlemsstaterna i sin tur förväntas rapportera till FN:s högnivåforum. Dessa rapporter bör även diskuteras på EU-nivå.

Plattformen ger även rekommendationer om hållbar produktion och konsumtion, deltagande, energi och klimat, livsmedel, jordbruk och mark.

Nästa steg för EU

Innan årets slut kommer EU-kommissionen ta fram ett reflektionspapper för kommande arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Reflektionspapperet ska diskuteras på ett toppmöte om EU:s framtid i maj 2019.

2019 blir ännu ett viktigt år för EU att på allvar genomföra Agenda 2030. För trots att EU och medlemsstaterna i oktober skrev att de helhjärtat stödjer Agenda 2030 och att det kommande reflektionspappret ”bör bana väg för en övergripande genomförandestrategi under 2019”, finns en oro bland organisationer i civilsamhället om hur konkret kommissionens arbete faktiskt kommer att bli.

Den nya EU-kommissionen som kommer på plats i november 2019 behöver agera snabbt menar plattformen. Rapporten visar att trots kort om tid kan engagerade människor och aktörer komma samman och enas om förlag. EU-kommissionen måste nu arbeta i samma anda för ett mer hållbart EU, inom unionen och utanför. Plattformen avslutar rapporten med en önska om dialog fortsatt dialog och diskussion med EU-kommissionen om en inkluderande samstämmig politik för hållbar utveckling.

Läs rapporten