Rapportframsidan

Europe moving towards a sustainable future

Contribution of the Multi-Stakeholder Platform on the implementation of the Sustainable Goals in the EU

2018

EU behöver en vision och en långsiktig plan för Agenda 2030, och det är bråttom. Det skriver 30 aktörer från europeiska civilsamhället och näringslivet i ett förslag om hur EU ska bli mer hållbart. Rapporten ”Europe moving towards a sustainable future” är en bra grund för unionen att arbeta vidare ifrån.

Rapporten tar ett helhetsgrepp på hållbar utveckling i EU och EU:s roll i världen. Den lägger fram en plan för hur Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling ska genomföras på europeisk nivå. Rapporten signalerar vidare att EU-kommissionen måste ta ett ökat ansvar och att medborgare måste ges mer möjlighet till delaktighet, granskning och ansvarsutkrävande i arbetet med Agenda 2030.

Några av rekommendationerna i rapporten är:

  • Det krävs en långsiktig plan för att skapa ett hållbart Europa till 2030. Planen måste säkerställa att centrala principer och åtaganden i Agenda 2030 uppfylls, samt kopplingen till de mänskliga rättigheterna görs. I rapporten föreslås också en konkret samordnings-cykel som inkluderar en hållbarhetsstrategi och som beskriver hur EU och medlemsstaterna ska rapportera på Globala målen.
  • Globala målen kan bara uppnås om nödvändig finansiering finns. Plattformen föreslår ett arbete för hållbara finansiella reformer och att EU måste säkerställa att Addis Ababa Action Agenda för hållbar finansiering genomförs. Det handlar även om att hitta mått på välfärd som tar med alla dimensioner av hållbar utveckling. Exempelvis är BNP inget bra mått för att utveckla cirkulär ekonomi eller ökad jämställdhet i en ekonomi.
  • System för uppföljning, granskning och ansvarsutkrävande behövs. För detta krävs tillgängliga data så att beslutsfattare garanterar att ingen lämnas utanför, ett centralt åtagande i Agenda 2030. Civilsamhället har en viktig roll i att ta fram och analysera data.
  • Aktivt ledarskap inom EU och globalt för att integrera Agenda 2030 i all politik och i alla program. EU-kommissionens ordförande och alla kommissionärer måste tillsammans visa ledarskap för Globala målen. Europaparlamentet har en viktig granskande roll och bör säkerställa att Globala målen finns med vid lagstiftning. Medlemsstaterna i sin tur förväntas rapportera till FN:s högnivåforum. Dessa rapporter bör även diskuteras på EU-nivå.

Rapporten ger även rekommendationer om hållbar produktion och konsumtion, deltagande, energi och klimat, livsmedel, jordbruk och mark.

Om rapportförfattarna:

Gruppen aktörer som tagit fram rapporten är del av en så kallad Multi-Stakeholder platform som EU-kommissionen utlyste i slutet av 2017. CONCORD Europa är en av aktörerna som deltar. För att delta kunde aktörer själva nominera sig till plattformen.