Nyhet

12 december 2018

Foto från mötet. Fr. v. Marja Wholper, Afrikagrupperna; Marlene Sosa Mercado, Latinamerikagrupperna; Gunilla Eitrem, Naturskyddsföreningen; Martin Vogel, Svenska kyrkans internationella arbete; Anna Axelsson, Diakonia; Anna Östergren, Naturskyddsföreningen och en representant från socialdepartementet.
Fr. v. Marja Wholper, Afrikagrupperna; Marlene Sosa Mercado, Latinamerikagrupperna; Gunilla Eitrem, Naturskyddsföreningen; Martin Vogel, Svenska kyrkans internationella arbete; Anna Axelsson, Diakonia; Anna Östergren, Naturskyddsföreningen och en representant från socialdepartementet.

15 medlemmar i stormöte med regeringskansliet

#agenda 2030 och samstämmighet

I slutet av november deltog 15 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer på ett möte med flera departementsföreträdare på Regeringskansliet för att diskutera Sveriges politik för global utveckling. Samtal fördes om bland annat målkonflikter inom migration och klimatet.

Under en förmiddag fick CONCORDs medlemmar möjlighet att presentera rekommendationerna från vår senaste Barometer-rapport, som granskar Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030. Frågorna som togs upp berörde målkonflikter inom företagande och mänskliga rättigheter, klimat, migration, fred och mänsklig säkerhet, och jordbruk och livsmedelssystem.

Det finns ett stort intresse inom Regeringskansliet för dessa frågor utifrån dess arbete med den nationella handlingsplanen för Agenda 2030. Närvarande var representanter från Utrikes-, Närings-, Social-, Justitie-, Försvars- och Finansdepartementet. Att representanter från olika departement deltog var viktigt eftersom frågorna som diskuterades sträcker sig över flera politikområden och därmed även departement.

– Målkonflikterna i Barometern är frågor som våra medlemsorganisationer har gedigen kunskap om. Att få träffa flera departement och ha ett fördjupat samtal om dessa och våra rekommendationer är ett kvitto på att Barometern och medlemsorganisationernas kunskap är värdefull för departementens arbete, säger Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Klimatet, särskilt klimatfinansiering, är en fråga där civilsamhället och regeringen delvis har olika problembild och åsikter. CONCORDs medlemmar framförde att det behövs mer offentliga medel som garanterat når de mest utsatta globalt, och att de ges till klimatanpassningsåtgärder i länder som behöver det mest.

Migration som också togs upp på mötet finns inte representerat som ett eget huvudmål i Agenda 2030. Däremot relaterar det till alla 17 mål i agendan, och mer specifik finns delmål 10.7 om att underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration. I Sveriges och EU:s arbete med Agenda 2030 glöms dock migration ofta bort.

CONCORDs medlemmar lyfte flera kritiska punkter i regeringens politik. Till exempel hur den tillfälliga asyllagstiftningen skapar konstant osäkerhet för asylsökande, med konsekvenser som depression, apati hos barn och svårighet med etablering.

CONCORD lyfte också kritik mot EU:s externa migrationssamarbeten med bland annat Libyen. Landet har inte en erkänd regering att samarbeta med och det har kommit många rapporter om att Libyens kustbevakning sätter människor i flyktingläger som kränker mänskliga rättigheter. Men trots kritiken fanns en enighet på mötet om att migration måste tydliggöras i Sveriges arbete med Agenda 2030.

– Sveriges politik för global utveckling och arbetet med att hantera målkonflikter är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030. Vi hoppas därför på fler dialogtillfällen och kompetenshöjande möten över departementsgränserna för regeringskansliet, säger Sofia Svarfvar.