Nyheter

5 oktober 2022

Utrikesutskottet har sammanträde
Utrikesutskottet har sammanträde. Foto: Anders Löwdin, Riksdagen

Vad spelar utrikesutskottet för roll?

#eu:s och sveriges bistånd

Nu har riksdagens utskott haft sina konstituerande möten och vi vet vilka ledamöter som sitter var. För CONCORD Sveriges medlemmar är utrikesutskottet av särskilt intresse. Vi har tittat närmare på det, och vilken roll utskottets ordförande har.

Riksdagens hemsida beskriver utskotten som en ”miniriksdag”. De består av 17 ledamöter, fördelade mellan partierna enligt samma mandatfördelning som i riksdagen. Antalet ledamöter och ersättare beslutas i början av mandatperioden. Regeringens propositioner, eller enskilda motioner, bereds alltid först i ett utskott innan de tas upp för omröstning i riksdagen. Utrikesutskottet har regelbundet möte på torsdagar kl. 10.30, och därutöver möten utifrån vad som behöver behandlas.

Vilka frågor bereds i utrikesutskottet?

Propositioner och motioner som rör Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik behandlas i utrikesutskottet, liksom biståndet. Frågor om mänskliga rättigheter och Sveriges samarbete med FN och enskilda länder hamnar också här. EU-frågor om till exempel utvecklingssamarbete bereds här innan de tas upp i EU-nämnden.

Snart kommer utrikesutskottet till exempel att behandla utgiftsområde 7, internationellt bistånd, i regeringens budgetproposition samt i de motioner från oppositionen som kommer in. Utskottets ordförande leder förhandlingarna.

Ordförandeposten

Riksdagspartierna kommer överens om hur ordförande- och vice ordförandeposterna för utskotten ska fördelas. Sedan väljer ledamöterna i utskotten vem som ska inneha de posterna på det konstituerande sammanträdet. Tisdagen den 4 oktober valdes Aron Emilsson (SD) till utrikesutskottets ordförande, medan Morgan Johansson (S) valdes till vice ordförande. Här finns alla ledamöter i utskottet.

Ordföranden leder sammanträdena och har utslagsröst om en omröstning slutar oavgjort. Dessutom är det oftast ordföranden som har kontakten med andra utskott när det gäller frågor som spänner över bredare områden, som exempelvis Agenda 2030.

Samarbetet mellan Europaparlamentet och medlemsländernas parlament sker till stor del mellan utskotten i ländernas parlament. Varje år ordnas flera möten. Till exempel träffas ordförandena för parlamentens utrikesutskott regelbundet för att diskutera utrikespolitiska frågor. Parlamentet i EU:s ordförandeland har ett särskilt ansvar för vilka möten som ska hållas och vad de ska innehålla.

CONCORD Sverige och utrikesutskottet

Historiskt har CONCORD Sverige genom medlemsorganisationer och kansliet främst haft dialog med de enskilda utrikes- eller biståndspolitiska talespersonerna för partierna, som alla har suttit i utrikesutskottet som ordinarie eller ersättare. CONCORD Sverige har därutöver haft återkommande kontakt med utrikesutskottets kansli, som har koll på dagordningen för mötena och utskottets kalender. Tjänstepersonerna på kansliet är partipolitiskt neutrala och hjälper även till med att skriva underlag för olika EU-dokument som sedan behandlas av utskottet. Under förra mandatperioden var civilsamhällesorganisationer inbjudna till ett av utskottets möten för att samtala om civilsamhällets demokratiska utrymme.