Nyhet

6 juli 2016

Fem av sju partier vill minska biståndsavräkningar

#eu:s och sveriges bistånd

Samtliga tillfrågade riksdagspartier anser att principerna om utvecklingseffektivitet är viktiga. Samtidigt vill endast fem av sju minska avräkningarna från biståndet – trots att ett bistånd inriktat mot fattigdomsbekämpning är en hörnsten i samma principer. Det visar en enkät som CONCORD Sverige genomfört med sju riksdagspartier.

År 2016 är ett viktigt år för biståndet. Bland annat förhandlar givarländerna i OECD DAC om en uppdaterad biståndsdefinition och i höst går den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet (GPEDC) av stapeln i Nairobi. Inom partnerskapet har både mottagarländer, givarländer och civilsamhälle gjort åtaganden för ökad utvecklingseffektivitet som säger att mottagarländer ska äga utvecklingssamarbetet, att givare ska anpassa sig till samarbetsländernas strategier, prioriteringar och administrativa system, att procedurer för biståndet ska harmoniseras och att samarbetet vara resultatstyrt, det vill säga de önskade resultaten ska vägleda genomförandet och uppföljningen av biståndet. Att givarländer lever upp till sina biståndsåtaganden är även det en del av agendan för utvecklingseffektivitet.

Men trots överenskommelserna frångår allt fler länder sina åtaganden. Bland annat är givarländer i färd med att ensidigt ändra definitionen av biståndet och flera av dem gör stora avräkningar som urholkar biståndsbudgetarna.

CONCORD Sverige samordnar det svenska civilsamhällets arbete med att bevaka Sveriges och EU:s bistånd, och bidrar årligen till CONCORD Europas AidWatch-rapport som granskar EU-ländernas bistånd med fokus kvantitet och kvalitet. Som en del av arbetet med att följa upp Sveriges agerande på biståndsområdet genomförde CONCORD Sverige under juni månad en enkät för att ta reda på hur svenska riksdagspartier ställer sig till utvecklingseffektivitet. I enkäten medverkade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

Svaren visar att fem av partierna vill att avräkningarna från biståndet ska minska och att Socialdemokraterna är det enda partiet som svarar nej på frågan ”Kommer ditt parti att verka för minskade avräkningar från biståndet oavsett Migrationsverkets prognoser om flyktingmottagande?”

”Socialdemokraterna jobbar för att avräkningarna ska minska men vill också påminna om att trots avräkningarna tillhör Sverige toppskiktet bland EU-länderna vad gäller biståndsnivå. Regeringen har infört ett tak på att max 30 procent av biståndsbudgeten får gå till att bekosta flyktingmottagandet i Sverige, om inget tak satts hade med stor sannolikhet ännu mer av biståndsbudgeten använts till avräkningar”, skriver partiet.

Inget parti förtydligade dock hur de vill verka för att minska avräkningarna.

Enkäten visar också att samtliga partier anser att Sverige ska agera mot det krympande utrymmet för civilsamhällets möjligheter att verka.

”Vi ser denna oroande utveckling runt om i världen. Särskilt uppmärksammat har Ryssland och Kina varit men detta sker i flera länder och har olyckliga konsekvenser. Det är särskilt oroande att civila samhället som rör grundläggande mänskliga rättigheter som organisationer som arbetar med HBTQ och SRHR drabbas av detta”, svarar Moderaterna.

Partierna fick följande frågor:

  1. Anser ditt parti att utvecklingseffektivitetsprinciperna ska efterlevas?
  2. Kommer ditt parti att verka för minskade avräkningar från biståndet oavsett Migrationsverkets prognoser om flyktingmottagande?
  3. Anser ditt parti att Sverige bör fatta samma beslut som Belgien, Frankrike och Storbritannien[1] för att minska avräkningarna från biståndet?
  4. Ska Sveriges bistånd i högre utsträckning än idag utgå från partnerländernas prioriteringar och administrativa system?
  5. Anser ditt parti att Sverige bör agera mot begränsningarna av det civila samhällets möjligheter att verka och arbeta för att öka civilsamhällets utrymme?
  6. Bör bistånd som kanaliseras via den privata sektorn underställas samma krav som övrigt bistånd gällande utvecklingsresultat, ansvarsutkrävande och öppenhet?
  7. Ska Sverige redovisa alla militära- och säkerhetsrelaterade insatser som den nya (planerade) OECD DAC-definitionen föreslår som bistånd?

Läs hela enkäten (pdf)

[1] Exempel på länder som under 2015 inte gjorde några avräkningar från biståndet för att finansiera kostnader för asylsökande (efter att beslut fattats om de ska få flyktingstatus eller om de nekas asyl).