Nyheter

29 april 2021

Nya i CONCORD Sveriges styrelse

På CONCORD Sveriges årsmöte den 27 april valdes två nya ledamöter in i styrelsen; Britt-Louise Andersson från ForumCiv och Amira Malik Miller från Islamic Relief. Vi ställde tre frågor till dem båda för att lära känna dem lite bättre.

Amira Malik Miller

Britt-Louise Andersson

1. Kan du berätta kort om dig själva – var arbetar du nu och vad har du gjort tidigare? 

Amira

Jag är nytillträdd påverkanschef på Islamic Relief Sverige. Jag sitter även i styrelsen för Norwegian Refugee Councils (NRC). Jag har lång erfarenhet av att arbeta med humanitärt bistånd och har tidigare arbetat med nexusfrågor och långsiktigt utvecklingsarbete. Jag har arbetat för både Sida, UD, FN-organisation (UNICEF), och flera civilsamhällesorganisationer, vilket har gett mig en bred erfarenhet och kunskap.

Britt-Louise

Jag arbetat som påverkans- och kommunikationschef på ForumCiv sedan 2017. Innan dess jobbade jag som kommunikationschef på SIWI – Stockholm International Water Institute.

2. Varför vill du vara engagerad i CONCORD Sverige?

Amira

Jag vill vara med och stärka det svenska civilsamhällets påverkansarbete gentemot regeringen och EU vad gäller bistånds- och utrikespolitiken. Sverige är en viktig givare och en humanitär stormakt, som många andra länder ser till för politiskt ledarskap och moralisk vägledning.

Genom CONCORDs arbete kan vi stärka det gemensamma påverkansarbetet och säkerställa att vi får bättre genomslag på nationell, europeisk och global nivå för våra prioriterade frågor och ställningstagande, och samtidigt bidra till att Sverige förblir en stark röst för jämställdhet och jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, och för en hållbar global utveckling.  

Britt-Louise

Jag vill använda min tid och kraft för att påverka och jobba för en hållbar och rättvis utveckling för alla. Jag hoppas kunna bidra till organisationens långsiktiga och strategiska inriktning med mina erfarenheter inom CONCORDs kärnfrågor, kommunikation- och påverkansarbete, verksamhetsutveckling och personalfrågor.

3. Vad ser du för viktiga frågor för CONCORD de närmaste åren? 

Amira

Upptakten till valet 2022 kommer givetvis innebära en rad olika utmaningar men också möjligheter vad gäller att tydligt kommunicera vikten och innebörden av våra gemensamma frågor och prioriteringar – inte minst kopplat till att bevara det starka svenska stödet för biståndet.  

Sedan tycker att den så kallade nexusfrågan, alltså hur vi säkerställer bättre samstämmighet vad gäller gemensamma mål, prioriteringar, och finansieringsmekanismer mellan det humanitära biståndet, det långsiktiga utvecklingsbiståndet, samt det fredsbyggande arbetet, är en väldigt viktig fråga framöver. Det internationella systemet måste mäkta med att både svara upp mot de snabbt ökande humanitära utmaningar vi står inför till följd av konflikt, klimatförändringar och pandemins socio-ekonomiska konsekvenser, och samtidigt se till att ingen lämnas utanför i arbetet mot en global hållbar utveckling.  

Britt-Louise

Covid-19 gör att vi riskerar att förlora ett årtionde av utveckling. Demokratin backar år efter år. Hot, våld och mord mot MR-försvarare eskalerar. Vi står inför enorma klimatutmaningar. Frågorna är många. CONCORD bör kämpa för att biståndet förblir en viktigt resurs för de mest utsatta, de som drabbas hårdast av pandemin, av klimatkrisen, av krig och konflikter. CONCORD bör vara en plattform för civilsamhället som samlar kraften i medlemsorganisationerna och kanalisera den.