Jobbannons

23 juni 2022

WaterAid söker Web editor/ Conversion manager

Sista ansökningsdag: 10 augusti, 2022

Plats: Solna + Hybrid

Vill du jobba med WaterAid och förändra liv varje dag? Är du en en digital native med fingertoppskänsla för text? Kan du lekande lätt jobba med AdWords, sökoptimera, beställa utvecklingstjänster till webb, analysera digitala flöden och samtidigt skriva korta, slagkraftiga texter med insamlingsfokus som fångar till webb och nyhetsbrev, ser du dig själv som en kreativ förebild i framkant? Sök denna tjänst hos WaterAid.

DINA ARBETSUPPGIFTER

 • Uppdatera och strategiskt utveckla WaterAids hemsida
 • Skriva texter och uppdatera befintliga sidor löpande
 • Översätta och anpassa material på engelska till svenska och en svensk kontext
 • Bygga kampanjer och kampanjsidor för insamling
 • Sökoptimera
 • Följa och optimera digitala flöden
 • Agilt utveckla WaterAids arbete med webb
 • Du kommer att skriva texter som ibland ska vara informativa och ofta ska de bidra till att människor engagerar sig genom att bidra ekonomiskt

KOMPETENSER, ERFARENHETER OCH EGENSKAPER

 • Du kan basal html
 • Du har arbetat i Drupal förut
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom textproduktion
 • Innovativ och i framkant
 • Förmåga att växla mellan strategiska och operativa uppgifter
 • En skicklig och lyhörd copywriter, som talar och skriver svenska och engelska obehindrat (båda språken kommer att användas som dagligt arbetsspråk)

Utöver är det meriterande om du

 • Har erfarenhet från idéburen sektor eller närliggande verksamhet
 • Har erfarenhet av insamlingsarbete
 • Har erfarenhet av att lägga upp kampanjarbete

OM TJÄNSTEN

Du kom­mer att ingå i ett litet spe­cialis­erat team som ar­be­tar ag­ilt och drivs av starkt en­gage­mang. På kom­mu­nika­tion­savdel­nin­gen ar­be­tar idag fem kol­le­gor med so­ciala me­dier, events, påverkan och form.
Wa­t­erAid Sverige är en del av en global fed­er­a­tion och till­sam­mans med våra över 1000 kol­le­gor verkar vi i 34 län­der. Vi är en global or­gan­i­sa­tion med en bred mix av kom­pe­tenser från mer än 30 län­der.

Wa­t­erAid är en dy­namisk ar­bet­splats som er­b­juder en spän­nande och hän­delserik ar­betsmiljö. Att ar­beta för oss är utveck­lande, in­spirerande och gi­vande och ditt ar­bete kom­mer att bidra till att säk­er­ställa att alla män­niskor över­allt får till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien.

Wa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare. Vi välkom­nar alla in­tresser­ade att söka, oavsett kön, et­nisk till­hörighet och re­li­gion, tro­supp­fat­tning, funk­tionsvari­a­tion, sex­uell läg­gn­ing, kön­si­d­en­titet och kön­sut­tryck, och/​eller ålder, och även om du inte matchar allt i vår lista ovan.