Nyheter

29 april 2019

Globala målen kub för mål 16, deltagare går in i konferensrummet, Rumäniens parlamentsbyggnad

Vi analyserar EU-ledares arbete för hållbar utveckling

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #jämställdhet #migration och utveckling

I april stod Rumänien, som EU:s ordförandeland, värd för en högnivåkonferensen om hållbar utveckling. Representanter från CONCORD Sverige och Europa var på plats för att presenterade en ny rapport om hur EU:s ledare bör arbeta för en rättvis och hållbar värld.

Under det rumänska ordförandeskapet har Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling fått en mer tydlig närvaro på EU:s agenda. I januari presenterade kommissionen ett reflektionspapper på temat och i mars antogs rådslutsatser. Under påskveckan arrangerades en högnivåkonferens om hållbar utveckling. Bland marmortrappor och kuber med de Globala målen samlades regeringsföreträdare, tjänstemän, civilsamhället och FN-organ för att diskutera EU:s roll för Agenda 2030.

Civilsamhället bjuder in sig själva till högnivåmötet

CONCORD Sveriges systerorganisation FOND i Rumänien har arbetat hårt för att civilsamhället skulle få en aktiv del i högnivåmötet. Till slut fick representanter från flera organisationer och plattformar delta. Men bilden som målades upp i palatset var komplex. Samtidigt som konferensen belyste lyckade rådslutsatser och partnerskap vittnade civilsamhället i regionen om stora svårigheter och ett krympande demokratiskt utrymme. Hållbar utveckling riskerade att reduceras till att bli en vacker kulis samtidigt som genuint engagerade personer samverkade för att skapa ekonomisk, social och miljömässig omställning – från det lokala till det regionala. Åtagandet – om att ingen ska lämnas utanför – blev ett mantra som provocerade mot den hårda marmorn i palatset.

Ny rapport om hur EU:s ledare bör arbeta för hållbar utveckling

Under konferensen lanserades en ny rapport där CONCORD Europa granskat fem politikområden för att se hur väl de bidragit till eller motverkat hållbar utveckling. I rapporten, How Will You Work for Sustainable Development? – a Litmus test for EU leaders, ges rekommendationer till nästa EU-kommission. De tematiska områdena som tas upp är: handel, migration, jordbruk och livsmedelssystem, miljö och klimat, finansiering och skatt samt politiskt ledarskap.

I rapporten presenteras följande rekommendationer till nästa EU-kommission:

  • Migration: Säkerställa att medel till migration i kommande långtidsbudget bidrar till ”good governance” inom och mellan tredjeländer som främjar människors rörlighet för hållbar utveckling, minskar fattigdom och ojämlikhet samt respekterar mänskliga rättigheter och internationell rätt.
  • Mänskliga rättigheter och företag: Införa Human Rights Due Diligence lagstiftning för att säkerställa att europeiska företag, inom alla sektorer, respekterar mänskliga rättigheter och bidrar till jämställdhet i sina verksamheter och sina leverantörsled utanför Europa. Samt säkerställa att det finns effektiva mekanismer för rättslig prövning. Dessutom behöver en koherent och övergripande EU-policy och handlingsplan om ansvarsfullt företagande antas.
  • Klimat: EU och dess medlemsstater måste erkänna skalan av de brådskande åtgärder som måste göras för klimatet.
  • Skatt: Analysera vilken effekt europeisk skattepolitik har på låginkomstländer och då särskilt dess påverkan på jämställdhet.
  • Ledarskap: Hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 ska integreras i alla kommissionärers mandat och ansvarsområdet. Det ska vara alla kommissionärers ansvar att arbeta med samstämmighet för hållbar utveckling

Från Rom till Sibiu – om EU:s framtid

Ytterligare ett toppmöte kommer att ske i Rumänien innan ordförandeskapsklubban lämnas över till Finland. Den 9 maj kommer stats- och regeringschefer samlas i staden Sibiu för att förbereda den kommande strategin 2019–2024. CONCORD Europa har argumenterat för att EU ska ha en övergripande strategi för hållbar utveckling allt sedan Agenda 2030 antogs. I en sådan strategi skulle kompetens från olika politikområden komma under ett paraply för att säkerställa just en samstämmighet mot hållbar utveckling. Behovet av en övergripande strategi har bekräftats både i rådslutsatser och nu senast i kommissionens reflektionspapper om hållbar utveckling. Men i Sibiu riskerar andra interna och säkerhetspolitiska frågor ta över samtalet om EU:s roll i att uppnå Globala målen.

Agenda 2030 får inte reduceras till snälla och icke kontroversiella politiska diskussioner. Det är utifrån analysen av samverkan och målkonflikter EU kan leverera en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar omställning. Sibiu blir nästa anhalt för EU att visa på globalt ledarskap för Agenda 2030 och där mantrat – att ingen ska lämna utanför – bli konkret.