Utdrag

28 april 2020

Karta över EU, hand som visar stopp, taggtråd och symbol för migration för utveckling

Migration och utveckling 2019

#migration och utveckling #verksamhetsberättelse

Sveriges migrationsarbetsgrupp vill se en human migrationspolitik som baseras på mänskliga rättigheter och går i linje med en hållbar utveckling globalt. Det arbetar vi för genom att belysa de negativa konsekvenser nuvarande politik får för människor på flykt, och genom att lyfta fram lösningar till politiker i Sverige och EU. Läs om vårt arbete under 2019.

Mycket har hänt på detta område under 2019. Allt fler migrations- och flyktingpolitiska beslut speglar EU-ländernas ovilja att ge asyl till människor på flykt och att välkomna migranter. Deras rättigheter förbises och internationella konventioner och överenskommelser frångås allt oftare. EU har gjort flera kontroversiella överenskommelser med andra länder i syfte att hindra flyktingar och migranter att ta sig till unionen. De förordningar som EU beslutar om blir tvingande för Sverige.

Tre viktiga resultat av vårt arbete:

  1. Flera EU-parlamentariker och riksdagsledamöter har i linje med våra ståndpunkter sagt att EU:s gemensamma asylpaket behöver utformas i enlighet med mänskliga rättigheter och utgå från hållbar utveckling.
  2. Utifrån vårt förslag valde regeringen vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling att lyfta säker migration som ett särskilt viktigt område i uppfyllandet av Globala målet nummer 10 om ojämlikhet.
  3. Som en av två representanter från civilsamhället i en utredning om Sveriges framtida migrationspolitik fick vi hos utredaren gehör för våra rekommendationer om den gemensamma EU-politiken och vikten av att ha ett barnrättsperspektiv.

Vi ökar svenska politikers engagemang i EU-politiken

Vårt arbete med migration och utveckling 2019 gick ofta hand i hand med arbetet runt EU:s nästa långtidsbudget, ett exempel på hur vår unika kombination av svensk bredd i medlemskap och delaktighet i CONCORD Europa gör oss flexibla och relevanta. Under våren utmanade vi svenska EU-parlamentariker från sju partier för att fördjupa deras analys av EU:s migrationspolitik och belysa problematiken med att EU skjuter ansvaret för så kallad ”migrationshantering” på odemokratiska länder som Libyen och Turkiet.

Vårt arbete för ett mer humant synsätt på migration hos regeringen syntes i Ylva Johanssons installationstal som kommissionär för migrations- och inrikesfrågor då hon lyfte att det är EU:s moraliska ansvar att rädda människor som flyr över Medelhavet. Vår debattartikel i Göteborgsposten i december påminde sen Ylva Johansson om hennes ansvar att skydda rättigheterna för människor på flykt och lösa låsningarna i EU:s politik. Under 2019 såg vi också resultat av vår påverkan tidigare år i form av förbättrade förutsättningar för familjeåterförening och politiskt engagemang i frågan om hantering och bemötande av kvinnor i asylprocessen.

Migration should not be seen as a threat to security […] Everybody in Europe should have the freedom to live in a society under the rule of law[…].

Ylva Johansson vid sin utfrågning som blivande EU-kommissionär, 1 oktober 2019

Migration i fokus under FN:s högnivåforum om Agenda 2030

Vid FN:s årliga högnivåforum för hållbar utveckling i juli lyfte regeringen säker migration som en av de viktigaste frågorna för att uppnå mål 10 om jämlikhet. De sa bland annat att migration har en viktig potential för social och ekonomisk utveckling och att politiken ska utgå från migranters mänskliga rättigheter, uttalanden i linje med våra rekommendationer. Regeringen lyfte också en fråga som CONCORD Sverige drivit länge och som är en självklar del av den feministiska utrikespolitiken: särskilt skydd för kvinnor och flickor på flykt. Mål 10 innefattar många olika områden och att regeringen i det sammanhanget belyste migration var därför en viktig markering från deras sida om migrationens koppling till en hållbar utveckling.

Viktig representation i utredning om säkra länder

Under sommaren 2019 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som ska utreda Sveriges framtida migrationspolitik. Säkra ursprungsländer blev en del av detta. Det innebär en lista över länder som anses säkra att skicka tillbaka asylsökande till, något som riskerar kränka människors rätt att få sina asylskäl individuellt prövade. CONCORD Sverige var tillsammans med Asylrättscentrum de enda representanterna från civilsamhället som träffade utredaren, som tog hänsyn till våra rekommendationer om EU-nivån och vikten av att ha ett barnrättsperspektiv.

Rapport om EU:s motstridiga politik

Genom samarbetet i CONCORD Europa släppte vi i april en granskning av EU:s samlade politik för en hållbar utveckling. I den kritiserar vi bland annat att unionen går emot sina egna politiska åtaganden för en hållbar utveckling när de bedriver en politik som hindrar människor på flykt från att komma till Europa. I rapporten kräver vi att EU-kommissionen ska se till att pengar som går till migration måste främja människors rörlighet för hållbar utveckling, minska fattigdom och ojämlikhet samt respektera mänskliga rättigheter och internationell rätt. Rapporten spreds till beslutsfattare i Sverige och regeringarna i de andra EU-länderna.