Utdrag

28 april 2020

Uppsträckta händer, symbol för civilsamhällets demokratiska utrymme

Civilsamhällets demokratiska utrymme 2019

#civilsamhällets demokratiska utrymme #verksamhetsberättelse

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har som mål att Sveriges och EU:s utrikes- och utvecklingspolitik utifrån ett rättighetsperspektiv ska bidra till ett starkt civilsamhälle och värna om dess demokratiska utrymme. Vi jobbar även för att människorätts- och miljöförsvarares arbete ska respekteras och främjas internationellt, till exempel inom FN. Här kan du läsa om vårt arbete under 2019.

Under 2019 såg vi en fortsatt mycket oroväckande utveckling där partnerorganisationer till CONCORD Sveriges medlemmar utsattes för allt farligare hot och svårigheter i att organisera sig. Årets arbete präglades också av den demokratioffensiv som regeringen lanserade i början av året.

Tre viktiga resultat av vårt arbete:

  1. CONCORD Sveriges expertis kring civilsamhällets demokratiska utrymme har under året informerat och fördjupat förståelsen bland riksdagsledamöter, tjänstepersoner på UD och inom OECD.
  2. I regeringens demokratisatsning som lanserades 2019 beskrivs civilsamhället ha en avgörande roll för att främja den demokratiska utvecklingen globalt.
  3. Flera av CONCORD Sveriges rekommendationer om civilsamhällets demokratiska utrymme återfinns i olika partiers motioner om Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik, till exempel Liberalernas.

Demokratisatsningen – ett erkännande av vårt arbete

Ett viktigt resultat av civilsamhällets ihärdighet i att belysa hoten mot människorätts- och miljöförsvarare är regeringens demokratisatsning. Den lanserades i februari i samband med att regeringens utrikesdeklaration presenterades. Demokratisatsningen speglar vår analys om att demokratin är på tillbakagång i världen och att läget är mycket allvarligt för civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare. När Sida fick i uppdrag att ta fram ett underlag om konsekvenserna av detta för svenskt utvecklingssamarbete nämndes civilsamhället som en särskilt viktig aktör i arbetet för ett ökat demokratiskt utrymme. CONCORD Sverige samordnade arbetet med att ta fram rekommendationer till Sidas underlag.

Vi fördjupar kunskapen om det krympande utrymmet

Utrikesutskottet i riksdagen, partier och enskilda riksdagsledamöter har som del av våra samtal med dem insett behovet av att fördjupa sig mer i frågan och då efterfrågat vår expertkunskap. Rekommendationer från vår rapport Tag Plats! Civilsamhällets utrymme och rätten till organisering diskuterades i ett möte med utrikesutskottet under våren, och i enskilda möten med riksdagsledamöter vid fyra tillfällen. Rekommendationerna var också med i ett bredare utskick som gick till riksdagsledamöter från olika utskott. Vi har vidare under året haft samtal med UD som lett till ett gemensamt lärande om hur utrikesförvaltningen, utlandsmyndigheterna och civilsamhället kan arbeta i svåra kontexter med auktoritära regimer.

Våra rekommendationer reflekteras i partiers motioner

Flera av CONCORD Sveriges rekommendationer har under 2019 kunnat återfinnas i partiers motioner om utrikes- och biståndspolitiken. I till exempel Liberalernas motion om bistånds- och utrikespolitiken står det att Sverige borde samarbeta med demokratiska aktörer, såsom civilsamhället, och att svenska ambassader och EU-delegationer bör ha ett tydligt arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Flera andra partier tog också upp frågan som en del av deras motioner om utvecklingssamarbetet.

Ytterligare bidrag på området

OECD arbetade under 2019 med en rapport om hur givarländer och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att uppnå bästa resultat för global utveckling. CONCORD Sverige valdes ut att bidra till underlaget med analys och rekommendationer från svenska civilsamhället. En viktig lärdom som lyftes av oss är att givare måste ha ett flexibelt bistånd och ge medel via kärnstöd i situationer där odemokratiska länders regimer försöker strypa eller begränsa utländska medel till civilsamhällesorganisationer. OECD:s rapport planeras släppas under 2020. Även Sida tog fasta på våra rekommendationer i de riktlinjer som färdigställdes under året om samarbete och stöd till civilsamhället.

För att förankra våra rekommendationer har vi under året haft flera möten i relation till Sveriges och EU:s styr- och strategidokument. Vi har bland annat träffat EU-kommissionen, haft rundabordssamtal med representanter från Sida och gett inspel till FN:s särskilda rapportör för förenings- och församlingsfrihet.