Utdrag

28 april 2020

Deltagare på FfD forum i New York
CONCORD Sverige deltog i den svenska delegationen vid FN:s forum om utvecklingsfinansiering i april. Där lyfte vi vikten av att satsningar på ökad finansiering också kräver omfördelning som ser till att ingen lämnas kvar i fattigdom.

Bistånd och utvecklingsfinansiering 2019

#eu:s och sveriges bistånd #verksamhetsberättelse

CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp jobbar för att Sverige och EU ska hålla sina löften om det internationella biståndets storlek, kvalitet och innehåll. Vi arbetar också med att bevaka och påverka politiken för hur global utveckling ska finansieras. Här kan du läsa om vårt arbete under 2019.

Under 2019 blev biståndsdebatten i media mer aktiv än väntat efter ett förslag från Moderaterna om att kraftigt minska biståndsbudgeten. I fråga om asylkostnader som tas av biståndsmedel blev regeringens utlovade transparens i frågan en besvikelse. På EU-nivån präglades året av diskussioner om bistånd som ett verktyg för migrationsoch säkerhetspolitik. Inom OECD:s biståndskommitté gick senare års intensiva förhandlingar om hur bistånd ska definieras och rapporteras in i en lugnare fas.

Tre viktiga resultat av vårt arbete:

  1. Medlemmar mobiliserades snabbt, brett och var väl samordnade i exempelvis biståndsdebatten och kommentaren till DAC:s granskning av Sveriges bistånd.
  2. Vår plattform bidrog till ökad kontakt, ömsesidigt lärande och intresse för fortsatt dialog mellan olika aktörer i Sverige och internationellt som arbetar för finansiering av hållbar utveckling.
  3. Våra ståndpunkter har förbättrat det globala civilsamhällets positioner gentemot OECD-DAC, till exempel i ett brev om migrationskopplat bistånd och i en studie av biståndsgivares stöd till civilsamhället.

Viktiga samtal om finansieringen för en hållbar utveckling

Under våren 2019 förde vi konstruktiva samtal för ömsesidig kompetenshöjning med personal på UD, Sida, andra departement, myndigheter och företag om hur bistånd samspelar med annan finansiering för hållbar utveckling. Samtalen handlade om blandfinansiering med bistånd och privata investeringar, biståndsfinansiering enligt Agenda 2030-principen om att ingen ska lämnas utanför, och skattefrågor med särskilt fokus på att stärka mottagarländers kapacitet. Vid FN:s forum om utvecklingsfinansiering deltog CONCORD Sverige i den svenska delegationen.

Våra inspel till OECD

I juni lanserade regeringen OECD:s granskning av Sveriges bistånd. CONCORD Sverige deltog i planeringen av lanseringsseminariet, samordnade nomineringen av talare och såg till att evenemanget fick ett ökat fokus på civilsamhället och människor som förändringsaktörer. Civilsamhällets officiella kommentar på granskningen lyfte bland annat samstämmighet mellan internationellt bistånd och annan politik, som vapenexporten till Jemen. Den tog också upp vikten av att satsa på ambassadernas viktiga roll för civilsamhällets utrymme och för effektiv samordning av Sveriges olika resultatstrategier för utvecklingssamarbetet.

Enträget arbete för att stoppa avräkningar från biståndet

CONCORD Sverige har länge ifrågasatt att regeringen tar från biståndsbudgeten för att täcka asylkostnader i Sverige, vilket enligt OECD är ett tillåtet men omdiskuterat sätt att använda bistånd. Ett genomslag i att motverka avräkningar från biståndet fick vi genom vårt arbete i en global referensgrupp till OECD-DAC bestående av organisationer i civilsamhället. Diskussioner väcktes i DAC:s statistikarbetsgrupp genom en DAC-rapport om svensk biståndsstatistik och ett gemensamt brev från referensgruppen om hur medel tas från biståndsbudgeten för att täcka inhemska asylkostnader.

En besvikelse kring avräkningsfrågan kom dock när regeringen presenterade vårbudgeten. Där hade en tydlig redovisning av avräkningarna från biståndet utlovats, men informationen var inte tillräcklig för att kunna granskas. Som svar på den bristande informationen skrev vi en debattartikel i SVT Opinion med två krav till regeringen: att tydligare redovisa avräkningarna och att fasa ut dem helt på sikt.

Vi nyanserar och fördjupar biståndsdebatten

Under hösten föreslog Moderaterna att kraftigt minska biståndsbudgeten. Detta ledde till debatt i media där vi engagerade civilsamhället med bredd och tyngd. 41 av våra medlemsorganisationer stod bakom en debattartikel i syfte att fördjupa argumenten i debatten, en debatt som också fick spridning i sociala medier. Moderaterna svarade, vilket gav oss utrymme att ytterligare nyansera. CONCORD Sverige deltog även i Sveriges radio P1 i en fördjupning om biståndets enprocentsmål.

EU får underkänt på flera punkter

I 2019 års AidWatch-rapport fick EU kritik för att biståndet minskar och kommer allt längre ifrån målet om att ge 0,7 procent av BNI. Endast fyra länder når över den överenskomna nivån: Luxemburg, Storbritannien, Danmark och Sverige. AidWatch-rapporten är en årlig granskning av EU:s och medlemsländernas bistånd, som skrivs gemensamt av alla medlemmar i CONCORD Europa. Sveriges radio Ekot gjorde ett inslag och CONCORD Sverige citerades i en artikel i The Guardian i samband med rapportlanseringen. Under året har vi delat med oss av våra gemensamma erfarenheter och vår expertis genom bidrag till flera analyser, möten och positioner från civilsamhället på EU- och OECD-DAC-nivå. Vi har även bidragit till CONCORD Europas bevakning av EU:s biståndsprogram och medverkat i en utvärdering av EU:s civilsamhällesprogram.