Utdrag

28 april 2020

Ikonen för åtagandet Ingen ska lämnas utanför

Arbete under 2019 med Agenda 2030 och samstämmighet

#agenda 2030 och samstämmighet #verksamhetsberättelse

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet arbetar för att hela Sveriges och EU:s politik ska sträva mot en hållbar utveckling globalt. I detta arbete granskar och påverkar vi Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling. Här kan du läsa om vårt arbete under 2019.

Under 2019 deklarerade Sveriges statsminister i regeringsförklaringen att Sverige ska ”gå i bräschen” för Agenda 2030. Slutrapporten från Agenda 2030-delegationen lämnades över till regeringen och gick sedan ut på en remiss-runda. Den nya EU-kommissionen satte Globala målen högt upp på agendan och FN:s generalsekreterare utlyste ett årtionde för handling och leverans för Agenda 2030.

Tre viktiga resultat av vårt arbete:

  1. 46 medlemsorganisationer bakom ett gemensamt remiss-svar visar att vi mobiliserar civilsamhället att stå upp för ett övergripande riksdagsbundet mål för Agenda 2030 med en samstämmig politik för global hållbar utveckling.
  2. I flera av Sveriges anföranden under FN:s högnivåmöte om den globala uppföljningen av Agenda 2030 fanns våra prioriterade frågor om civilsamhällets betydelse och roll för genomförandet med.
  3. Det hittills ganska osynliga men centrala åtagandet i Agenda 2030 ”Ingen ska lämnas utanför” blev tack vare vår nya ikon snabbt synligt i olika sammanhang. Den har spridits till sex världsdelar och finns på den internationella officiella sidan för Globala målen.

Civilsamhällets avgörande roll i att nå Globala målen

Utvecklingen med ett allt mer krympande demokratiskt utrymme för civilsamhället är ett stort hinder i att nå Globala målen. Det var vårt viktigaste budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp i juli vid det årliga högnivåforumet i New York. Där bidrog vi bland annat till att civilsamhällets roll och vikten av att inkludera unga lyftes när den svenska delegationen höll anförande inför alla rapporterande länder. Vi var också delaktiga i att partnerorganisationer fick utrymme att lyfta positiva exempel från civilsamhället i Danmarks officiella seminarium på temat inga mål utan civilsamhället. Detta genom samarbete med den danska CONCORD-plattformen.

Ett glädjande resultat i vårt arbete med att påverka EU fick vi se när den nya EU-kommissionen meddelade att Agenda 2030 står högt upp på agendan. Genom samarbetet inom CONCORD Europa har vi långsiktigt arbetat med att påverka bland annat EU-kommissionens fokus. I kommissionens arbetsprogram för 2020 står det att Globala målen ska vara i centrum för det politiska beslutsfattandet och att målen är alla kommissionärers ansvar.

Vår generation är den första som kan utrota fattigdom i världen och den sista som kan stoppa den globala uppvärmningen. Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030.

Stefan Löfven, regeringsförklaringen 10 september 2019

Viktigt inspel till Sveriges genomförande av agendan

Vår plattforms unika ställning som samordnare av civilsamhället i Agenda 2030-genomförandet blev konkret när 46 av CONCORD Sveriges medlemmar slöt upp bakom ett gemensamt remiss-svar i juli. Vi bjöds in att kommentera Agenda 2030-delegationens slutrapport om Sveriges nationella genomförande av agendan. Slutrapporten som lämnades till regeringen i mars skickades sedan ut på remiss av regeringen i april. Många steg har tagits, men fortfarande fattas det stora klivet för att global hållbar utveckling ska genomsyra all svensk politik. I vårt remiss-svar lyfte vi att riksdagen måste anta ett mål för hur en hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna ska bli en självklar del i alla beslutsprocesser och i all förvaltning. Vi tryckte också på behovet av en ny handlingsplan som sträcker sig fram till år 2030. Remiss-svaret var ett viktigt tillfälle att betona behovet av en tydligare definierad och bättre förankrad politik för Agenda 2030, ett mål för vår verksamhet för året.

Vi sätter åtagandet ”Ingen ska lämnas utanför” på kartan

När världens ledare skrev under Agenda 2030 gav de ett viktigt löfte: att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. Det innebär att de som lever i störst utsatthet ska nås först. Genom att under 2019 ta fram en ikon för åtagandet ”Ingen ska lämnas utanför” (Leave No One Behind) belyste CONCORD Sverige vikten av detta löfte som hittills fått för lite uppmärksamhet.

Projektet lät många röster från civilsamhället komma till tals och diskutera sina perspektiv på betydelsen av att ingen ska lämnas utanför. Totalt deltog 130 organisationer i en digital global konsultation om ikonens utformning. Efter lanseringen blev den snabbt etablerad. Ikonen har spridits till 25 länder i sex världsdelar och finns fritt tillgänglig på den internationella sidan globalgoals.org. Hur vi som organisationer i civilsamhället måste göra mer för att se till att ingen lämnas utanför utvecklades sedan under Stockholm Civil Society Days.