Migration och utveckling – Mer om frågan

Vi vill se att Sverige och EU värnar en human flykting- och migrationspolitik, inte montera ner asylrätten.

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på flykt från förtyck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare.

Även för arbetskraftsmigranter och människor som tvingas lämna sina hemländer på grund av att de inte kan försörja sig är bristen på säkra och lagliga vägar stor. Istället för att underlätta för dessa människor att söka internationellt skydd eller att ta sig till ett annat land för att söka anställning, har Sverige och hela EU fört en politik under de sista åren som försvårar situationen för flyktingar och migranter avsevärt. Det innebär i sin tur att vi förlorar den ekonomiska, sociala och kunskapsutveckling som vi vet att migranter bidar till, både i sina ursprungsländer och nya hemländer.

Sveriges tillfälliga asyllagstiftning

I juni 2016 antog Sverige en tillfällig asyllagstiftning. Lagstiftningen har inneburit kraftigt försämrade rättigheter för människor som söker skydd. En av de allvarligaste konsekvenserna av lagstiftningen är att den splittrar familjer eftersom familjeåterförening i praktiken omöjliggörs för den stora majoriteten av alla som söker skydd i Sverige. En annan konsekvens av lagstiftningen är att den i stort sett omöjliggör permanenta uppehållstillstånd.

När lagförslaget presenterades fick den massiv kritik. Flera tunga remissinstanser skrev att lagstiftningen strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, till exempel barnkonventionen. Den tillfälliga lagen går också emot Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och politik för global utveckling, samt ambitionerna för en feministisk utrikespolitik.

När lagen röstades igenom var tanken att den skulle gälla fram till juli 2019 med en utvärdering/omprövning i juni 2018. Ingen utvärdering har gjorts men trots det förespråkar flera partier att lagen ska gälla framöver. Lagens syfte var att EU skulle ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. Fler EU-länder har tvärtemot skärpt sina lagar och välkomnar inte människor på flykt enligt en jämn fördelning över EU.

EU:s nya migrationspolitik

EU är på väg att anta ett nytt gemensamt asylsystem, Common European Asylum System. Unionen vill genom det nya asylsystemet skapa gemensamma asylregler inom EU, vilket skulle kunna vara bra om det innebär att länder delar på ansvaret. Det finns dock flera förslag på gemensamma regler som riskerar att ge människor på flykt kraftigt försämrade rättigheter och skydd.

Ett förslag vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer. Andra förslag strider mot FN:s flyktingkonvention. I det gemensamma systemet ska asylsökande som anger nya skyddsskäl i mottagarlandet inte kunna söka förnyad asyl. Att människor uppger nya asylskäl på plats i mottagarlandet beror ofta på att de inte vågar ange sina egentliga asylskäl förrän de kommit fram till ett land som respekterar skälen. Detta kan gälla personer som behöver dölja sin sexualitet, etnicitet eller religion för att undvika hot eller straff i sitt hemland.

Individuella prövningar av asylskäl skulle också begränsas i det föreslagna systemet genom att en lista på ”säkra länder” skapas, dit det anses säkert att skicka tillbaka asylsökande. På så sätt kan det skapas snabbutredningar där individuella asylskäl riskerar att inte tas hänsyn till.

Relaterade länkar: