Företagande och mänskliga rättigheter – Mer om frågan

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter.

Vi vet att internationell handel och produktion kan bidra till jobb och ekonomiska möjligheter som förbättrar människors levnadsvillkor. Men vi vet också att många människor i produktionskedjan arbetar under mycket svåra förhållanden och med löner som inte går att leva på. Barnarbete, tvångsförflyttningar och vattenföroreningar är andra allvarliga problem.

Värst är det i länder med utbredd fattigdom och svaga rättssystem. Flera företag är redan medvetna om och arbetar kontinuerligt med dessa utmaningar, men för det mesta handlar det om egna, frivilliga initiativ bland utvalda aktörer. Med en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter får drabbade människor möjlighet till gottgörelse. Som medborgare och konsumenter kan vi dessutom känna oss trygga i att inte ha bidragit till kränkningar när vi handlar. Därför har vi just nu en kampanj för att sätta press på regeringen att agera på området. Tryck på knappen längre ner för att vara med och påverka regeringen!

Jämlika spelregler

Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots det har vi ingen lag som reglerar företagens verksamhet utanför våra gränser. De företag som ändå väljer att arbeta etiskt och hållbart gör alltså det på frivillig basis och tvingas konkurrera på ojämlika villkor med företag som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Detta är orimligt. De företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och rättvis konkurrens. Vi vill ha en lag som säkerställer mänskliga rättigheter både i Sverige och i de länder svenska företag verkar. En lag som också visar vägen och kan inspirera andra länder att säkerställa sina egna lagar för mänskliga rättigheter.

Sverige halkar efter

Om Sverige vill vara ett föregångsland i sitt arbete med mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och barns rättigheter, samt hållbart företagande så måste vi ställa tydliga lagkrav. EU-kommissionen har tagit de första stegen mot att introducera lagstiftning med krav att företag måste respektera mänskliga rättigheter och förhindra miljöskador i hela deras globala leverantörskedjor och i deras affärsrelationer. Vissa europeiska länder har redan antagit liknande lagstiftning och flera stater arbetar nu för att få ett gemensamt regelverk i EU. Sveriges regering har än så länge inte utrett en nationell lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen. Medborgare och konsumenter är redo. Företagen är redo. Med kampanjen #visahandlingskraft som nu är avslutad vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av en lagstiftning som kräver att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter. Under hösten 2020 ställde sig 41 företag, 61 organisationer och 21 070 privatpersoner bakom och drev uppropet.