Uttalande

19 mars 2020

Vägen fram till EU:s Afrikastrategi måste vara inkluderande

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #migration och utveckling

En ny strategi för EU:s samarbete med Afrika håller på att ta form. Men EU får kritik för att inte bjuda in dem som berörs av strategin.

EU-kommissionen och den europeiska utrikestjänsten (EEAS) presenterade den 9 mars sitt gemensamma förslag till en ny Afrika-strategi; Towards a comprehensive strategy with Africa. Förslaget ska sätta ramarna för processen inför det toppmöte mellan EU och Afrikanska Unionen i oktober då strategin är planerad att antas.

Arbetet med den nya strategin har kritiserats för att inte vara tillräckligt inkluderande. Kritiken gäller både vilka aktörer som får vara med i processen och att den i mångt och mycket är en EU-produkt och inte en produkt av gemensamt arbete med representanter för den afrikanska kontinenten.

CONCORD Europa har tagit fram ett uttalande om EU-kommissionens förslag tillsammans med andra civilsamhällesplattformar i Europa. I uttalandet välkomnas EU:s ansträngningar att stärka partnerskapet med Afrika. Kommissionen och EEAS uppmanas att sätta människor i centrum för strategin. CONCORD Europa understryker vikten av att civilsamhället deltar i framtagandet av strategin och pekar på den viktiga roll som unga och kvinnor har för en fredlig och hållbar utveckling.

Frågan var också uppe på det nyligen genomförda dialogmötet mellan Utrikesdepartementet och CONCORD Sveriges medlemmar. Där lyfte vi att civilsamhällets roll och det krympande demokratiska utrymmet behöver vara framträdande frågor i strategin. Vi tog upp att Agenda 2030 behöver genomsyra strategin och hur viktigt det är att se till så att migrationspolitiken inte får styra prioriteringarna i utvecklingssamarbetet så som vi kunnat se den senaste tiden.

Ytterligare en aspekt som togs upp var behovet av ekologiskt jordbruk med fokus på nationell livsmedelsproduktion – det vill säga inte bara exportorienterad produktion. Precis som i CONCORD Europas uttalande underströk vi barns, ungas och kvinnors viktiga roll i processen.