Rekommendationer

5 oktober 2018

Tolv sätt att stå upp för demokratin

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Hoten mot demokratin ökar världen över. Personer som står upp för mänskliga rättigheter och miljö utsätts för allt värre hot, trakasserier och våld. Sverige kan och måste göra mer för att hindra utvecklingen. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space kräver en mer kraftfull svensk politik och har lämnat över ett underlag till riksdagsledamöter med tolv rekommendationer.

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Endast tre procent av världens befolkning lever i dag i vad som kan anses vara öppna samhällen. Över 40 procent lever i länder där det demokratiska utrymmet för civilsamhället antingen är helt stängt eller kraftigt begränsat. Människor som står upp för mänskliga rättigheter, människorättsaktivister och miljöförsvarare, utsätts för allt värre hot, trakasserier och våld.

När den demokratiska utvecklingen går tillbaka behöver Sverige och likasinnade stater bli ännu starkare i stödet till civilsamhället, särskilt i kontexter där rättsstaten brister och det demokratiska utrymmet beskärs. Vi efterlyser därför partiöverskridande satsningar och rekommenderar bland annat:

  1. Att kommande regering stärker sin analys av hoten mot civilsamhället och väver in frågan i olika beslut. I likhet med ansatsen om att ett feministiskt perspektiv ska genomsyra utrikespolitiken behöver stärkandet av mötes- och föreningsfriheten prioriteras i all Sveriges internationella politik.
  2. Att kommande regering utvecklar och förtydligar utrikesmyndigheternas roll. Svenska ambassader ska alltid vara ett stöd och en säker plats för utsatta organisationer. All personal inom utrikesförvaltningen behöver ha bättre kunskap om behovet av att skydda mötes- och föreningsfriheten.
  3. Att kommande regering och riksdag riktar fokus mot politiken för mänskliga rättigheter och företagande. Svenska företag som är aktiva i andra länder behöver ha tydliga system för skydd av människorätts- och miljöförsvarare som påverkas av verksamheten. Regeringen kan bland annat utreda att lagstifta om företags skyldighet att ta ansvar för sin påverkan på mänskliga rättigheter.

Det är vår förhoppning att vårt underlag till partierna kan användas i utformning av motioner och interpellationer, inför debatter och resor, och så vidare.

Läs hela underlaget med alla 12 rekommendationer (PDF)