Här ger vi råd till beslutsfattare, myndigheter och organisationer om olika frågor som rör en hållbar och rättvis utveckling globalt.

Rekommendationer

9 juni 2016

Våra rekommendationer till EU-minister Ann Linde

Ann Linde blir Sveriges nya EU- och handelsminister. CONCORD Sverige välkomnar tillsättandet av en minister med ansvar för EU-frågor - Sveriges röst behövs inom flera viktiga EU-processer, inte minst inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

4 maj 2016

Besvikelse vid finansieringsmöte i New York

I slutet av april hölls det första uppföljningsmötet efter juli-överenskommelsen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba. I flera avseenden blev mötet en besvikelse: flera frågor om hur Agenda 2030 ska finansieras lämnades obesvarade.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Rekommendationer

15 februari 2016

9 råd för Sveriges och EU:s genomförande av Agenda 2030

Fem månader efter antagandet av Agenda 2030 har nu arbetet med att genomföra agendan startat. CONCORD Europa har av den anledningen tagit fram rekommendationer innehållande nio viktiga komponenter för EU och dess medlemsländers genomförande av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

21 september 2015

Nystart för Sveriges politik för global utveckling

Regeringen har gett samtliga departement i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur deras arbete ska kopplas till Sveriges politik för global utveckling (PGU).
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

13 maj 2015

Detta bör EU driva i förhandlingar om nya utvecklingsmål

Under våren pågår intensiva förhandlingar inom FN för att ta fram hållbara utvecklingsmål som efterföljare till Millenniemålen, och hur målen ska finansieras. EU har en nyckelroll i processerna och tar nu fram gemensamma förhandlingspositioner. Den 26 maj träffas EU:s biståndsministrar för att fatta beslut om de gemensamma positionerna. Inför rmötet har CONCORD Sverige i ett brev till Isabella Lövin tagit fram ett antal rekommendationer för vad EU:s position bör innehålla.
Läs mer

Rekommendationer

19 februari 2015

Rekommendationer inför konferensen om utvecklingsfinansiering

År 2015 står mycket på spel vad det gäller hur hållbar utveckling ska finansieras. Den 13-16 juli äger den tredje konferensen om utvecklingsfinansiering (Financing for Development, FfD) rum i Addis Abeba i Etiopien. Konferensen kommer att vara ett viktigt tillfälle för att lägga grunden för förhandlingarna om gemensamma mål för en hållbar utveckling post-2015 i New York i september, och klimatkonferensen, COP21, i Paris i december.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Rekommendationer

18 februari 2015

Rekommendationer till EU:s nya Gender Action Plan

CONCORD har tagit fram preliminära rekommendationer till EU:s nya handlingsplan för jämställdhet inom utrikesarbetet 2016-2020. För att se till att den nya handlingsplanen får effekt, till skillnad från den nuvarande planen vars implementering varit högst bristfällig, krävs stora satsningar och en stark politisk uppbackning.
Läs mer

#jämställdhet

Rekommendationer

15 november 2014

Utvecklingsfinansieringens nyckelfrågor

År 2015 är ett avgörande år för åtaganden för finansiering av hållbar utveckling och mycket står på spel. Den 13-16 juli 2015 äger den tredje konferensen om utvecklingsfinansiering (Financing for Development, FfD) rum i Addis Abeba. Konferensen är en uppföljning av mötena i Monterrey 2002 och Doha 2008 och kommer att vara ett mycket viktigt tillfälle för åtaganden gällande finansiering av hållbar utveckling och post-2015 agendan.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Rekommendationer

15 januari 2014

Finansiering av utveckling, vad borde EU bidra med i förhandlingarna?

För att skapa en rättvis och hållbar värld där de universella mänskliga rättigheterna uppfylls krävs pålitliga och effektiva former av finansiering. EU är en nyckelaktör när det gäller finansiering av utveckling och har en betydande global finansmarknad då många transnationella företag har sin bas i EU-länder. Unionen är även den största biståndsgivaren och en stor exportör och importör från marknader i utvecklingsländer.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Rekommendationer

12 november 2013

Finansiering av utveckling – vad bör EU bidra med i förhandlingarna?

När EU:s biståndsministrar möts i Bryssel den 12 december kommer de att anta rådsslutsatser om Financing for Development, det vill säga hur utveckling i fattiga länder ska bekostas.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd