Sammanfattning

27 december 2016

Konfliktförebyggande

#feministisk utrikespolitik

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Här kan du läsa sammanfattningen av rekommendationerna om konfliktförebyggande.

Mål 16 i Agenda 2030 innehåller åtaganden om att minska och förebygga våld och konflikter, bland annat genom att motverka illegal vapenhandel och säkerställa ett inkluderande beslutsfattande. FN:s säkerhetsråd har också erkänt kopplingen mellan just vapenspridning, och då i synnerhet små och lätta vapen, och genusbaserat våld. Den globala studien om resolution 1325 (2015) lyfter fram behovet av system för att reagera på tidiga varningssignaler för konflikt, samt mer strukturella grepp såsom stärkandet av rättvis utveckling, vapenkontroll och kvinnors socioekonomiska status.

Behovet av insatser mot grundorsaker till krig lyftes under 2015 också fram av andra översyner inom FN, däribland en högnivåpanel om fredsbevarande insatser och en expertgrupp som studerat FN:s system för fredsbyggande. Under våren 2016 antog FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet två parallella resolutioner på temat sustaining peace som sammanfattar och bekräftar flera av de slutsatser som drogs i 2015 års studier. Sverige bör i säkerhetsrådet arbeta för att detta nyväckta fokus på konfliktförebyggande stärks politiskt och översätts till handling med ett tydligt genusperspektiv.

VI REKOMMENDERAR ATT SVERIGE I SÄKERHETSRÅDET:

  • Stärker säkerhetsrådets fokus på sustaining peace.
  • Arbetar genusmedvetet med sustaining peace.
  • Arbetar för ökat genusperspektiv och genderparitet i processer för övergångsrättvisa.
  • Arbetar för ökat genusperspektiv och genderparitet i processer för övergångsrättvisa.
  • Driver vapenkontroll och nedrustning som en central del i konfliktförebyggande.
Läs hela rekommendationerna