Sammanfattning

27 december 2016

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet

#feministisk utrikespolitik

Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen för hur Sveriges feministiska utrikespolitik kan göra avtryck och leda till konkreta förändringar i säkerhetsrådets arbete. Här kan du läsa sammanfattningen av rekommendationerna om Agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

I oktober 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, som sedan har följts av kompletterande resolutioner. Tillsammans utgör de FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet. Agendan syftar till att stärka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet för fred och säkerhet inom såväl offentliga institutioner som i det civila samhället. Den fördömer genusbaserat och sexualiserat våld i konflikt och postkonflikt och kräver insatser mot detta.

Agendan utgör ett bra policyramverk och ger ett tydligt uppdrag åt säkerhetsrådet att arbeta för jämställd fred, men genomförandet har trots detta varit bristfälligt. Exempelvis finns kvinnor, fred och säkerhet endast med i mandaten för 12 av 27 FN-insatser (8 av 16 fredsbevarande insatser och 4 av 11 fredsfrämjande insatser). Jämställdhet som en övergripande komponent ingår endast i mandaten för endast 5 fredsbevarande insatser.

VI REKOMMENDERAR ATT SVERIGE I SÄKERHETSRÅDET:

  • Ställer krav på genusanalys i underlag och i rapportering.
  • Säkerställer att alla FN-mandat och resolutioner har tydliga skrivningar om jämställdhet.
  • Ställer krav på att arbetet mot alla former av genusbaserat våld mot kvinnor och flickor i konflikt, postkonflikt och humanitära kriser intensifieras.
  • Säkerställer tydliga skrivningar om SRHR i beslut och mandat.
  • Ställer krav på finansiering och spårande av finansiering.
  • Säkerställer kvinnors deltagande i medlingsinsatser.
  • Säkerställer personligt ansvar på chefsnivå.
  • Arbetar för att avskaffa straffriheten för utsända som anklagats för sexuella övergrepp.
  • Antar en tydlig ledarroll för att fortsätta diskussioner om våld mot hbtqi-personer i kontexter präglade av konflikt och postkonflikt.
Läs hela rekommendationerna