CONCORD Sveriges Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse

2018

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsländer ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och ett internationellt utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart globalt samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas.

Vi ser att det krävs mycket arbete innan det målet kan bli verklighet. CONCORD Sveriges roll som gemensam civilsamhällesplattform är att med våra medlemsorganisationer påverka beslutsfattare och bilda opinion, och även stärka kapaciteten för våra medlemmar att arbeta med våra prioriterade frågor: Agenda 2030 och samstämmighet, migration och utveckling, EU:s och Sveriges bistånd inklusive EU:s långtidsbudget, EU-finansiering, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Utifrån våra prioriterade frågor försöker vi påverka politiken på den nivå där avgörande beslut fattas. I Sverige har vi regelbunden dialog med regeringen, relevanta departement, riksdagen och enskilda riksdagspartier. På europeisk nivå sker en stor del av vårt arbete via CONCORD Europas etablerade relationer med EU-kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna och civilsamhället i Europa. Vårt arbete gentemot OECD/DAC och på FN-nivå sker genom andra internationella nätverk.

Det som gör CONCORD Sverige unikt är våra samarbetsformer och att vi är en bred civilsamhällesplattform. Vårt arbete bygger på medlemmars engagemang i tematiska arbetsgrupper utifrån våra prioriterade frågor. Samordningen inom CONCORD Sverige gör det möjligt för medlemmarna att prioritera tillsammans, väva samman olika organisationers kunskaper, skapa ståndpunkter med större bredd och göra mer avtryck i debatten och i dialog med beslutsfattare.

En större satsning under 2018 var vårt valarbete #hjärtavärlden som 52 medlemsorganisationer bedrev gemensamt gentemot riksdagspartierna. Under året bidrog CONCORD Sverige vidare till att våra medlemmar stärkte sin kapacitet och kunskap om våra frågor genom seminarier, workshops och panelsamtal. Våra medlemsorganisationer och deras partners har också fått ökad kapacitet att arbeta med EU-finansiering genom vår coachning och våra kurser. Enligt 2018 års medlemsenkät tycker 92 procent, varav 64 procent i hög grad och 28 procent i ganska hög grad, att CONCORD Sverige är en plattform som stärker och kompletterar det arbete som medlemmar och deras samarbetspartners bedriver.

Varje avsnitt i denna verksamhetsberättelse beskriver vår verksamhet och våra resultat under 2018 utifrån ett eller flera av våra sju inriktningsmål.