Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Verksamhetsberättelse (2013)

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Utifrån våra prioriterade frågor, Sveriges och EU:s politk för samstämmighet, EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden och EU:s långtidsbudget och nya hållbarhets- och utvecklingsagendan samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Barometer (2014)

Regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan politiska mål drabbar människor som lever i fattigdom. Nu måste Fredrik Reinfeldt börja ta ansvar för riksdagens politik för global utveckling (PGU). Det säger tolv medlemsorganisationer i CONCORD Sverige som står bakom Barometer 2014.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

AidWatch (2013)

EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndsåtaganden – bara tre av EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer, och EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 % av BNI, den lägsta nivån sedan 2007. Det konstaterar AidWatch-rapporten 2013 som granskar EU:s och Sveriges bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Spotlight (2013)

2013 års Spotlight-rapport tar upp flera exempel på tillfällen då EU:s politik kring skatter, livsmedelstrygghet, naturresurser och klimat bryter mot unionens egna mål om fattigdomsbekämpning. Exempel ges på hur skatteflykt drabbar personer i låg- och medelinkomstländer hårt. Rapporten ger också konkreta förslag på hur EU:s politik kan bli mer samstämmig och bättre arbeta för en hållbar global utveckling genom kraftfullt politiskt engagemang i kombination med effektiva mekanismer för analys, uppföljning och förändring.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

Extra AidWatch: Fokus Busan (2012)

Denna specialrapport lyfter frågan om biståndseffektivitet i samband med att ett år gått sedan biståndsmötet i Busan 2011. Rapporten visar att framsteg har gjorts på vissa områden, exempelvis kring transparens, men de är få och ojämnt fördelade över unionen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2012)

2012 års AidWatch-rapport bekräftar den dystra prognosen att EU:s medlemsländer inte lever upp till sina biståndsåtaganden. År 2011 sjönk EU:s bistånd för första gången sedan 2007 och uppmätte enbart 0,42 % av BNI, vilket bara är 0,01 procentenheter högre än 2005 då målen om 0,7 % av BNI till 2015 antogs.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Barometer (2012)

Den 10 maj 2012 lanserades Barometer 2012, en rapport som utvärderar och betygsätter Sveriges politik inom områdena: klimat, migration, finans, handel och säkerhet. Bakom rapporten står 13 medlemmar i CONCORD Sverige. Fokus ligger på utmaningar och målkonflikter där politiken inte är samstämmig med utvecklingsmålen. Dessutom presenteras konkreta förslag på hur politiken kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Spotlight (2011)

I 2011 års Spotlight-rapport utvärderas EU:s samstämmighetspolitik med utgångspunkt i fyra rättighetsområden: rätten till mat, mänsklig säkerhet, tillgång till naturresurser och migranters rättigheter. På flera punkter inom dessa områden brister EU i sitt agerande. Exempelvis minskar unionen stadigt på ett av de mest effektiva bistånden – jordbruksbiståndet – samtidigt som kraftigt subventionerade livsmedel från Europa dumpas på världsmarknaden. Det gör att jordbrukssektorer i utvecklingsländer slås ut.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

AidWatch (2011)

Årets AidWatch-rapport slår fast att EU inte nådde upp till målet att inför 2010 spendera 0,56 % av unionens totala BNI på bistånd – sammanlagt saknades 15 miljarder euro för att målet skulle infrias. Vidare bestod omkring 5,2 miljarder euro av EU:s bistånd av utgifter som inte går till fattigdomsbekämpning och att skapa global utveckling, pengar som därmed inte bör redovisas i biståndsbudgeten.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2010)

2010-års AidWatch-rapport konstaterar att hälften av EU:s medlemsstater (14 av 27 stater) minskade sitt bistånd jämfört med föregående års biståndsnivåer. Värst var Österrike och Italien som minskade sina respektive biståndsnivåer med mer än 30 % jämfört med nivåerna 2008.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch