Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

A 10-point roadmap for Europe (2017)

Skapa bindande hållbarhetsklausuler i investeringsavtal och garantera transparens och uppföljning då bistånd används till att uppmuntra privata investeringar. Det är två av de tio rekommendationer CONCORD Europa ger EU-politiker för att se till att den privata sektorn spelar en positiv roll i den globala utvecklingen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Verksamhetsberättelse (2016)

När vi tittar tillbaka på det gånga året ser vi en fantastisk verksamhet. Men vi oroas även av ett år där stämningarna både i Europa och globalt blivit alltmer nationalistiska, antifeministiska och militaristiska. Men svårigheter föder också motstånd och styrka. Detta har skett även inom CONCORD Sverige, där vårt uppdrag är att följa upp politiska åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, men också att agera utifrån beslut och politik som går emot dessa åtaganden.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Är det bistånd? (2017)

Inget annat land har de senaste fem åren gjort större avräkningar från biståndet än Sverige för att bekosta flyktingmottagande i det egna landet. Det visar denna granskning, framtagen av biståndsexperten Staffan Landin på uppdrag av tio medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Rekommendation inför Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd (2017-2018)

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

AidWatch (2016)

2016 års AidWatch-rapport visar att endast fem länder klarade EU:s åtagande om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd under 2015. Sverige var ett av dessa, men samtidigt gjordes stora avräkningar för ett inhemskt flyktingmottagande.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Champions to be? (2016)

I denna rapport granskas nio länders genomförande av Agenda 2030: Brasilien, Colombia, Liberia, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tunisien, Tyskland och Östtimor. Länderna är med i en så kallad högnivågrupp som statsminister Stefan Löfven bildade 2015 för att vara ledare och föregångare i arbetet med Agenda 2030. Rapporten ger också rekommendationer för att både regeringar och civilsamhälle ska bli verkliga champions för Agenda 2030.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Sustainable development - The stakes could not be higher (2016)

På många områden agerar EU stick i stäv med vad åtagandena i Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken säger. Exempel på detta är EU:s okritiska förhållningssätt till ekonomisk tillväxt vilket riskerar bidra till ökad ojämlikhet och klimatförändringar, samt EU:s restriktiva migrationspolitik och försök att få länder runt om unionen att agera gränsvakt åt EU i utbyte mot bistånd. Det visar denna rapport från CONCORD Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight #the stakes could not be higher

Barometer (2016)

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga: regeringen fattar fortfarande beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder, visar Barometer 2016 som granskar regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Verksamhetsberättelse (2015)

Under ”superutvecklingsåret” 2015 möttes världens toppledare upprepade gånger för att fatta avgörande beslut kring hållbarhet och global utveckling. Processerna präglade verksamheten hos CONCORD Sverige och våra medlemmar. Inför och under mötena om utvecklingsfinansiering och Agenda 2030 samordnade vi svenska organisationer och tog del i det globala civilsamhällets påverkansarbete för att våra synpunkter skulle beaktas.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Agenda 2030 – för en hållbar och rättvis värld (2016)

Detta informationsmaterial tar upp de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, och hur olika bistånds- och utvecklingsorganisationer ser på och arbetar med målen. Vi hoppas att det kan bidra med att öka kunskapen om Agenda 2030, och vara ett underlag som hjälper organisationer att diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med att ta sig an agendan.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet