Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Sustainable development - The stakes could not be higher (2016)

På många områden agerar EU stick i stäv med vad åtagandena i Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken säger. Exempel på detta är EU:s okritiska förhållningssätt till ekonomisk tillväxt vilket riskerar bidra till ökad ojämlikhet och klimatförändringar, samt EU:s restriktiva migrationspolitik och försök att få länder runt om unionen att agera gränsvakt åt EU i utbyte mot bistånd. Det visar denna rapport från CONCORD Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight #the stakes could not be higher

Barometer (2016)

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga: regeringen fattar fortfarande beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder, visar Barometer 2016 som granskar regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Verksamhetsberättelse (2015)

Under ”superutvecklingsåret” 2015 möttes världens toppledare upprepade gånger för att fatta avgörande beslut kring hållbarhet och global utveckling. Processerna präglade verksamheten hos CONCORD Sverige och våra medlemmar. Inför och under mötena om utvecklingsfinansiering och Agenda 2030 samordnade vi svenska organisationer och tog del i det globala civilsamhällets påverkansarbete för att våra synpunkter skulle beaktas.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Agenda 2030 – för en hållbar och rättvis värld (2016)

Detta informationsmaterial tar upp de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, och hur olika bistånds- och utvecklingsorganisationer ser på och arbetar med målen. Vi hoppas att det kan bidra med att öka kunskapen om Agenda 2030, och vara ett underlag som hjälper organisationer att diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med att ta sig an agendan.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2016)

Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar från biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport framtagen av 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

EU funding delivery mechanisms (2016)

En av strategierna för EU:s utvecklingssamarbete under 2014-2020 är att skapa större variation i sätten som EU ger finansiering. Det som tidigare mest varit projektstöd ska nu även innehålla programstöd, fortsättningsbidrag, mer vidareförmedling till mindre projekt, speciella ”trust funds” och andra nyheter.
Läs mer

#stöd om eu-bidrag

AidWatch (2015)

2015 har varit ett år kantat av viktiga internationella konferenser och överenskommelser med stor betydelse för hållbar utveckling. Årets AidWatch-rapport summerar vad EU har uppnått under året och påminner medlemsstater om att det riktiga arbetet börjar nu.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Spotlight (2015)

EU har ett ansvar att se till att alla politikområden ligger i linje med målet om att utrota fattigdomen i världen och att inte de mänskliga rättigheterna kränks. I denna rapport granskar CONCORD Europa hur väl EU uppfyller detta ansvar. 2015 års Spotlight-rapport presenteras i form av sex delrapporter om bland annat migration, mänskliga rättigheter och skatt.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

Verksamhetsberättelse (2014)

År 2014 präglades CONCORD Sveriges verksamhet, som så många andras, av supervalåret. Med vårt fokus på såväl Sveriges som EU:s bistånds- och utvecklingspolitik var både Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet en självklar del av vårt arbete. Under året kartlade vi riksdagsledamöters och Europaparlamentarikers engagemang i våra frågor, arrangerade utfrågningar, debatter och seminarier och mycket mer.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Mutual engagement between EU delegations and civil society organisations (2015)

Dialogen mellan EU-delegationer och civilsamhället har ökat och i vissa länder finns det goda exempel att dra lärdom av. CONCORD Europa välkomnar i rapporten EU:s nya initiativ att ta fram så kallade ”roadmaps” för hur unionen ska samverka med civilsamhället på landnivå. Dock visar rapporten på ett antal utmaningar som kvarstår.
Läs mer