Rapporter

Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik (2018)

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Partnership or Conditionality? (2018)

Hur spenderar och fördelar EU pengar i Afrika när det kommer till migration? Används medlen för utvecklingssyften? Hjälper de migranter och flyktingar? Genom att titta på en av EU:s främsta finansieringsinstrument för migration, EU Emergency Trust Fund for Africa, analyserar denna rapport implementeringen av finansieringsinstrumentet i tre partnerländer: Libyen, Niger och Etiopien.
Läs mer

#migration och utveckling

AidWatch (2017)

I nuvarande takt kan det dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas BNI (bruttonationalinkomst) ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer eftersom en första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet. Det är en av slutsatserna i AidWatch-rapporten 2017.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Sustainable development (2017)

Denna rapport från CONCORD Europa ger rekommendationer om hur EU och dess medlemsstater ska genomföra Agenda 2030 genom att bättre arbeta med konsekvensbedömningar av beslut.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #the stakes could not be higher

Champions to be? (2017)

Flera av föregångsländerna i högnivågruppen har börjat göra konkreta handlingsplaner till år 2030 om hur de ska följa upp arbetet med Globala målen för hållbar utveckling. En sådan saknar fortfarande Sverige. Att en plan kommer på plats snarast är viktigt, den visar tydligt vilken ambitionsnivå regeringen har för genomförandet av Agenda 2030. Det är en av slutsatserna i 2017 års upplaga av rapporten "Champions to be?".
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #champions to be?

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? (2017)

Denna unika granskning visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin. Den har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. Detta är CONCORD Sveriges andra granskning av den feministiska utrikespolitiken.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

A 10-point roadmap for Europe (2017)

Skapa bindande hållbarhetsklausuler i investeringsavtal och garantera transparens och uppföljning då bistånd används till att uppmuntra privata investeringar. Det är två av de tio rekommendationer CONCORD Europa ger EU-politiker för att se till att den privata sektorn spelar en positiv roll i den globala utvecklingen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Verksamhetsberättelse (2016)

När vi tittar tillbaka på det gånga året ser vi en fantastisk verksamhet. Men vi oroas även av ett år där stämningarna både i Europa och globalt blivit alltmer nationalistiska, antifeministiska och militaristiska. Men svårigheter föder också motstånd och styrka. Detta har skett även inom CONCORD Sverige, där vårt uppdrag är att följa upp politiska åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, men också att agera utifrån beslut och politik som går emot dessa åtaganden.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Är det bistånd? (2017)

Inget annat land har de senaste fem åren gjort större avräkningar från biståndet än Sverige för att bekosta flyktingmottagande i det egna landet. Det visar denna granskning, framtagen av biståndsexperten Staffan Landin på uppdrag av tio medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Rekommendation inför Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd (2017-2018)

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Januari 2017 tog Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd. Inför detta framförde 12 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp rekommendationer till regeringen.
Läs mer

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik