How will you work for sustainable development? A Litmus Test for EU leaders

How will you work for sustainable development?

A litmus test for EU leaders

2019

2019 är ett år av politisk och institutionell förändring i Europa. Valet till Europaparlamentet 2019 är det viktigaste instrumentet för att hålla de europeiska institutionerna i linje med medborgarnas önskemål och intressen. Ändringen av Europaparlamentets och EU-kommissionens sammansättning är ett lakmusprov: Kommer de nya politikerna att besvara uppmaningen till ett hållbart och rättvist Europa?

I hela Europa har under det gångna året stora medborgargrupper höjt rösterna för en hållbar europeisk union. Klimatförändringar och ökande ojämlikhet blir allt vanligare punkter på den politiska agendan och EU behöver nu ta sin ledarskapsroll.

I denna rapport har CONCORD Europa granskat fem politikområden för att se hur väl de bidragit till eller motverkat hållbar utveckling. I rapporten ges rekommendationer till nästa EU-kommission. De tematiska områdena som tas upp är: handel, migration, jordbruk och livsmedelssystem, miljö och klimat, finansiering och skatt samt politiskt ledarskap.

I rapporten presenteras följande rekommendationer till nästa EU-kommission:

  • Migration: Säkerställa att medel till migration i kommande långtidsbudget bidrar till ”good governance” inom och mellan tredjeländer som främjar människors rörlighet för hållbar utveckling, minskar fattigdom och ojämlikhet samt respekterar mänskliga rättigheter och internationell rätt.
  • Mänskliga rättigheter och företag: Införa Human Rights Due Diligence lagstiftning för att säkerställa att europeiska företag, inom alla sektorer, respekterar mänskliga rättigheter och bidrar till jämställdhet i sina verksamheter och sina leverantörsled utanför Europa. Samt säkerställa att det finns effektiva mekanismer för rättslig prövning. Dessutom behöver en koherent och övergripande EU-policy och handlingsplan om ansvarsfullt företagande antas.
  • Klimat: EU och dess medlemsstater måste erkänna skalan av de brådskande åtgärder som måste göras för klimatet.
  • Skatt: Analysera vilken effekt europeisk skattepolitik har på låginkomstländer och då särskilt dess påverkan på jämställdhet.
  • Ledarskap: Hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 ska integreras i alla kommissionärers mandat och ansvarsområdet. Det ska vara alla kommissionärers ansvar att arbeta med samstämmighet för hållbar utveckling