CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse

2015

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas.

Genom att samordna våra medlemsorganisationer vill vi bidra till en effektiv och betydelsefull dialog med beslutsfattare i Sverige, inom EU och på global nivå.

Vår ambition är att civilsamhället ska kunna ha en stark gemensam röst i våra prioriterade frågor; Sveriges och EU:s samstämmighetspolitik, utvecklingsfinansiering inklusive EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden, EU-finansiering, jämställdhet och den nya globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Varje delområde i verksamhetsberättelsen inleds med inriktningsmål för 2015 och beskriver sedan hur verksamheten sett ut och några exempel på vad vi uppnått under året.