CONCORD Sveriges verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse

2013

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas.

Utifrån våra prioriterade frågor, Sveriges och EU:s politk för samstämmighet, EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden och EU:s långtidsbudget och nya hållbarhets- och utvecklingsagendan samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel.

Vår roll är vidare att bidra till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik samt stärka såväl medlemsorganisationernas som deras partners kapacitet att påverka och söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser.