Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality (2017)

Champions to be?

Making the 2030 Agenda a reality

2017

Flera av föregångsländerna i högnivågruppen har börjat göra konkreta handlingsplaner till år 2030 om hur de ska följa upp arbetet med Globala målen för hållbar utveckling. En sådan saknar fortfarande Sverige. Att en plan kommer på plats snarast är viktigt, den visar tydligt vilken ambitionsnivå regeringen har för genomförandet av Agenda 2030.

I rapporten granskas nio länders genomförande av Agenda 2030. Länderna är med i en så kallad högnivågrupp som statsminister Stefan Löfven bildade 2015 för att vara ledare och föregångare i arbetet med Agenda 2030. Kort efter gruppens bildande skapade representanter från det civila samhället i samma nio länder en ”skugg-grupp” för att följa högnivågruppens arbete kring Agenda 2030. Tillsammans har skugg-gruppen tagit fram två upplagor av rapporten ”Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality” som granskar de nio ländernas genomförande av Agenda 2030.

2017 års rapport utvärderar arbetet med Agenda 2030 under 2016-2017. Den visar hur de nio länderna Brasilien, Colombia, Liberia, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Tunisien, Tyskland och Östtimor arbetar med Globala målen för hållbar utveckling och att det finns ett organiserat arbete i varje land både inom civilsamhället och politiken. Högnivågruppen har som syfte att visa ledarskap och inspirera andra länder till ett ambitiöst genomförande av agendan.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se