CONCORD AidWatch-rapport 2012

AidWatch

Aid we can – Invest more in global development

2012

2012 års AidWatch-rapport bekräftar den dystra prognosen att EU:s medlemsländer inte lever upp till sina biståndsåtaganden. År 2011 sjönk EU:s bistånd för första gången sedan 2007 och uppmätte enbart 0,42 % av BNI, vilket bara är 0,01 procentenheter högre än 2005 då målen om 0,7 % av BNI till 2015 antogs.

Glappet gör att EU:s biståndsbudget är 15,5 miljarder euro mindre än vad den borde vara – en ökning från förra året med en halv miljard euro. Många länder i EU skär i sina biståndsbudgetar och ytterligare nedskärningar är att vänta även 2012. EU lever inte heller upp till sina åtaganden om biståndseffektivitet då mycket av EU:s bistånd, hela 14 %, inte når utvecklingsländer utan används i allt större utsträckning till andra ändamål än fattigdomsbekämpning. Urholkningen av EU:s biståndsbudget uppskattas vara 5,86 miljarder euro – 11 % av den totala biståndsbudgeten.

Om rapporten

Sedan 2007 har CONCORD Europa gett ut en årlig AidWatch-rapport som granskar och ger rekommendationer kring EU-ländernas bistånd. Rapporten tittar på biståndets storlek, innehåll och effektivitet. CONCORD Sverige bidrar varje år till rapporten med en analys av Sveriges bistånd.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se