Här hittar du rapporter där vi granskar och ger rekommendationer inom våra prioriterade frågor.

Läs bland annat om hur feministisk Sveriges utrikespolitik är, hur väl olika politikområden inom Sverige och EU strävar mot en hållbar utveckling och vad Sverige kan göra för att motverka den krympande demokratin i världen.

Guide to EuropeAid funding instruments (2014)

Hur planeras och genomförs EU:s bistånd i budgetperioden 2014-2020? CONCORD Europa visar i en ny guide hur EU:s bistånd är uppdelat i tematiska och geografiska program, och vilken roll organisationer i det civila samhället spelar i genomförandet av dessa program samt i dialogen med EU:s institutioner när beslut om programmen fattas.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

The future role of the private sector in development cooperation (2014)

Den privata sektorn, vare sig det handlar om små- och medelstora inhemska företag eller multinationella koncerner, kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Under senare år har privata sektorn fått en allt större roll i flera olika internationella processer. I denna rapport (eng) identifieras sju utmaningar kopplat till privata sektors roll för hållbar utveckling, exempelvis kring sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.
Läs mer

Kartläggning av svenska EU-parlamentarikers engagemang i utvecklingsfrågor (2009-2014)

Inför valet till EU-parlamentet 2014 genomförde CONCORD Sverige en kartläggning över svenska EU-parlamentarikers engagemang i utvecklingsfrågor. Kartläggningen visar att flera ledamöter varit engagerade i utvecklingsfrågor och på olika sätt, till exempel genom att vara verksamma i utskott, som föredragande med mera.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Verksamhetsberättelse (2013)

CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle där alla människors rättigheter respekteras och förverkligas. Utifrån våra prioriterade frågor, Sveriges och EU:s politk för samstämmighet, EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden och EU:s långtidsbudget och nya hållbarhets- och utvecklingsagendan samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel.
Läs mer

#verksamhetsberättelse

Barometer (2014)

Regeringens bristande förmåga att hantera konflikter mellan politiska mål drabbar människor som lever i fattigdom. Nu måste Fredrik Reinfeldt börja ta ansvar för riksdagens politik för global utveckling (PGU). Det säger tolv medlemsorganisationer i CONCORD Sverige som står bakom Barometer 2014.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

AidWatch (2013)

EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndsåtaganden – bara tre av EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer, och EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 % av BNI, den lägsta nivån sedan 2007. Det konstaterar AidWatch-rapporten 2013 som granskar EU:s och Sveriges bistånd.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Spotlight (2013)

2013 års Spotlight-rapport tar upp flera exempel på tillfällen då EU:s politik kring skatter, livsmedelstrygghet, naturresurser och klimat bryter mot unionens egna mål om fattigdomsbekämpning. Exempel ges på hur skatteflykt drabbar personer i låg- och medelinkomstländer hårt. Rapporten ger också konkreta förslag på hur EU:s politik kan bli mer samstämmig och bättre arbeta för en hållbar global utveckling genom kraftfullt politiskt engagemang i kombination med effektiva mekanismer för analys, uppföljning och förändring.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

Rapport

18 september 2013

Spotlight-rapporten: De fattiga förlorar när EU ger med ena handen och tar med den andra

Europeiska företags skatteflykt kostar utvecklingsländer miljarder i förlorade skatteintäkter varje år. Det visar rapporten “Spotlight on Policy Coherence for Development - The real life impact of EU policies on the poor” som släpps idag runt om i Europa. Rapporten avslöjar hur EU:s politik för skatteflykt, energi, klimat och naturresurser på flera sätt motverkar fattigdomsbekämpning.
Läs mer

#spotlight

Extra AidWatch: Fokus Busan (2012)

Denna specialrapport lyfter frågan om biståndseffektivitet i samband med att ett år gått sedan biståndsmötet i Busan 2011. Rapporten visar att framsteg har gjorts på vissa områden, exempelvis kring transparens, men de är få och ojämnt fördelade över unionen.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

AidWatch (2012)

2012 års AidWatch-rapport bekräftar den dystra prognosen att EU:s medlemsländer inte lever upp till sina biståndsåtaganden. År 2011 sjönk EU:s bistånd för första gången sedan 2007 och uppmätte enbart 0,42 % av BNI, vilket bara är 0,01 procentenheter högre än 2005 då målen om 0,7 % av BNI till 2015 antogs.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch